Alle artikelen overheid

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over het bestuursrecht. Op de andere pagina’s onder het thema overheid zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van verschillende onderwerpen over het bestuursrecht.

Vrije advocaatkeuze ook tijdens bezwaarfase

Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 april 2016 (C-460/14) volgt dat óók tijdens de bezwaarfase al een recht bestaat op vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat u ook in die fase bij uw rechtsbijstandverzekeraar al een eigen advocaat mag kiezen. D...

Zwijgrecht bij inspectie in kader van Wet arbeid vreemdelingen

Indien een ondernemer binnen zijn bedrijf vreemdelingen te werk stelt, dient altijd gehandeld te worden conform de regels die zijn gesteld in de Wet arbeid vreemdelingen. Wanneer door de arbeidsinspectie een controle wordt uitgevoerd, is het goed om te weten of en zo ja in hoever...

Vernietiging handhavingsbesluit wegens bijzondere omstandigheden

Wanneer sprake is van een overtreding is het bevoegd gezag in beginsel gehouden om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om hiertegen handhavend op te treden. Het bevoegd gezag kan hiervan afzien indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Naar het oordeel van de Voorzieninge...

Vertrouwensbeginsel uitgehold

Op 1 juli 2015 (201305265) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan, waarin het vertrouwensbeginsel aan de orde komt. Met deze uitspraak wordt het vertrouwensbeginsel naar mijn mening (verder) uitgehold en een lege huls. Situatie Aan de orde is een besluit van het college va...

Onjuiste bekendmaking kan toch tijdig zijn

De wet bepaalt dat een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406992) volgt dat een onjuiste tenaamstelling in een besluit kan...

Geen belang bij Natura 2000 op afstand van 620 meter

De afgelopen jaren zijn er al verschillende uitspraken gedaan over het relativiteitsvereiste in het kader van Natura 2000. Op 13 mei 2015 (201307872) heeft de Afdeling hierover wederom een uitspraak gedaan. Uit deze uitspraak volgt dat wanneer een appellant op een afstand van cir...

Wat te doen met nieuwe rapporten gedurende procedure?

Uit een uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015 (201407570) volgt dat wanneer hangende een procedure nieuwe rapporten worden opgesteld, dit onder omstandigheden een aanleiding kan vormen om deze rapporten toe te zenden aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid te stellen om hie...

Het relativiteitsvereiste bij het aspect geur

Op 29 april 2015 (201407321) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over de wijze waarop het relativiteitsvereiste moet worden toegepast ten aanzien van het aspect geur. Situatie Aan de orde was een omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van een pluimveehoud...

College handhaaft zonder bewijs overtreding Wet bodembescherming

Wanneer een overheidsinstantie besluit om handhavend op te treden, is het aan deze overheidsinstantie om aannemelijk te maken dat zich een overtreding heeft voorgedaan. Dit is slechts anders wanneer sprake is van preventief handhavend optreden. In haar uitspraak van 8 april 2015...

Recente jurisprudentie relativiteitsvereiste

Regelmatig verschijnen er uitspraken over het relativiteitsvereiste, zoals dat sinds 1 januari 2013 in artikel 8:69a Awb is opgenomen. Onlangs deed de Afdeling hierover twee interessante uitspraken, en wel binnen het kader van de Natuurbeschermingswet respectievelijk de Wet ruimt...

Heldere uitspraak over ingebrekestelling en dwangsom

Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig een beslissing neemt op een aanvraag of een ingediend bezwaarschrift, bestaat op grond van de wet de mogelijkheid om het bestuursorgaan in gebreke te stellen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 25 maart 2015 (201404576) volgt dat het van...

Verjaring bevoegdheid tot invordering

De bevoegdheid om tot invordering van verbeurde dwangsommen over te gaan, verjaart op grond van artikel 5:35 Awb door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Stuiting van de verjaring is wel mogelijk. Het versturen van een betalingsherinnering is daartoe echter onv...

Brabant laat verzoek stikstofverordening ten onrechte buiten behandeling

Provincie Noord-Brabant heeft er nogal een handje van om aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) buiten behandeling te laten. Dit gold ook voor meldingen c.q. salderingsverzoeken op grond van de Verordening stikstof en Na...

Lever tijdig onderzoeksrapporten aan bij gemeente

Wanneer u als ondernemer uw bedrijfsvoering wenst uit te breiden – of een andere ruimtelijke ontwikkeling wenst – is het van belang om dit tijdig en onderbouwd bij de gemeente te melden. Met name is dat van belang als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft....

Tijdwinst door coördinatiebesluit: exceptieve toetsing mogelijk

Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bestaat de mogelijkheid om besluiten gecoördineerd voor te bereiden. In de uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 (201401955) kwam een dergelijk coördinatiebesluit aan de orde. Appellanten konden zich met dit coörd...

Reactie op melding is een formeel besluit

Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling belangrijke uitspraken gedaan over meldingenstelsels. In de bewuste uitspraken ging het over meldingenstelsels voor de aanleg van een uitweg in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van twee verschillende gemeenten. De Afdeling is van oor...

Juiste publicatie (ontwerp)besluit erg belangrijk

Wanneer een bestuursorgaan een (ontwerp)besluit neemt, dient dit altijd op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt te worden. In de praktijk zien we helaas dat dit regelmatig mis gaat, hetgeen voor een vergunningaanvrager aanzienlijke vertraging kan veroorzaken. In dit a...

“Muggenziften” en finale geschilbeslechting

In de praktijk wordt nogal eens beroep aangetekend tegen vergunningen, waarbij bijvoorbeeld wordt aangevoerd dat in een vergunningaanvraag een onjuist aantal dieren is vermeld of ten onrechte bepaalde onderdelen niet zijn onderzocht. Goed dat er scherp naar vergunningen wordt gek...

Aanwijzing categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning is in sommige gevallen een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vereist. In welke gevallen een VVGB is vereist, wordt wettelijk bepaald. Er bestaat voor het bevoegd gezag echter ook enige vrijheid. Dit licht ik nader toe. Op grond...

Relativiteitsvereiste bij Nb-vergunning

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden ingediend door omwonenden, is er een punt waarmee u mogelijk alle bezwaren van omwonenden van tafe...

Legesaanslag ter zitting ruim 6000 euro verlaagd

Met grote regelmaat wordt tegen legesaanslagen bezwaar aangetekend. Vandaag bleek weer duidelijk dat dit ook erg zinvol kan zijn. Wanneer bijvoorbeeld een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voor het in behandeling nemen daarvan leges worden betaald. Deze leges worden...

Nieuwe projecten en het rechtszekerheidsbeginsel

Iedereen uit de praktijk kent het wel: nieuwe projecten waarvan de uitwerking en (juridische) procedures jarenlang duren. In de tussentijd kan de relevante wet- en regelgeving en het relevante 'beleid' - met name provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen - aan...

De wetgeving in (te) snel(le)treinvaart

De laatste jaren heeft de wetgever de tendens tot deregulering, althans, dat zegt men. De wetgever gaat echter in sneltreinvaart, mijns inziens in een te snelle treinvaart. Bepaalde stations lijkt de wetgever voorbij te razen. Omissies die in de wetgeving zijn geslopen, worden on...

Het relativiteitsvereiste: een praktische uiteenzetting

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Daarbij is onder meer het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen (nieuw artikel 8:69a Awb). In een eerder artikel heb ik reeds een toelichting gegeven op het relativiteitsver...
1 2 3