Alle artikelen overheid

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over het bestuursrecht. Op de andere pagina’s onder het thema overheid zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van verschillende onderwerpen over het bestuursrecht.

Het gebruik van onrechtmatig verkregen strafrechtelijk bewijs

Als sprake is van in strafrechtelijke zin onrechtmatig verkregen bewijs dan betekent dat niet dat het gebruik daarvan in een bestuursrechtelijke (handhavings)procedure niet is toegestaan. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 21 december 2016 (201508328, ECLI:NL:RV...

Beleidsregel mag niet categorisch aanvragen afwijzen

Een beleidsregel die ertoe leidt dat de wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning nimmer wordt toegepast, moet als onredelijk worden aangemerkt. Dat oordeelde rechtbank Gelderland in een uitspraak...

Wanneer kan gemeente (integrale) geheimhouding opleggen?

Niet alleen door de gemeenteraad kan geheimhouding worden opgelegd, maar ook door de burgemeester, het college en een commissie. Dat kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhoudingsbesluiten zijn echter niet onaantastbaar. Dat...

Belanghebbende bij verzoek om openbaarmaking geheimgehouden stukken

Degene die verzoekt om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, moet als belanghebbende worden aangemerkt. Het verzoek om openbaarmaking moet bovendien tevens worden opgevat als verzoek om opheffing van de geheimhouding. Dit oordeelde de Raad van State in...

Wanneer is een bestuurlijk rechtsoordeel een besluit?

In sommige situaties is het wenselijk om van het bevoegd gezag los van een aanvraag om een vergunning of een handhavingsprocedure een rechtsoordeel te krijgen over de vraag of voor het verrichten van een bepaalde handeling een vergunning is vereist. Zo’n rechtsoordeel kan in het...

Raad van State gaat om in rechtspraak over beleidsregels

De Raad van State is thans, anders dan voorheen, van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, wél kunnen worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van een beleidsregel....

Een lesje a- en b-bestuursorganen

Hoe zat het ook alweer met het begrip bestuursorgaan? In een uitspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 komt dit nog eens op heldere wijze aan de orde (201506957, ECLI:NL:RVS:2016:2746). In deze uitspraak is de Raad van State namelijk ingegaan op de vraag of de Stichting...

Het begrip ‘overtreding’ in relatie tot een handhavingsbesluit

Wat onder een overtreding moet worden verstaan, is gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht. Maar hoe verhoudt dit begrip zich nu in relatie tot een overtreding in een handhavingsbesluit? Rechtbank Oost-Brabant deed hierover een duidelijke uitspraak op 22 september 2016, gep...

De waarde van een vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht

Een partij die een vaststellingsovereenkomst met het bevoegd gezag heeft gesloten, komt daarop in beginsel een beroep toe in een bestuursrechtelijke procedure. Dat oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 21 september 2016 (201505643, ECLI:NL:RVS:2016:2499). In deze ui...

Reparatie Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Op 5 juli 2016 is de dertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden (Staatsblad 2016, 252). Deze tranche voorziet in een wijziging waarbij een aantal door de Raad van State geconstateerde gebreken worden gerepareerd. Achtergrond Op 3...

Vrije advocaatkeuze ook tijdens bezwaarfase

Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 april 2016 (C-460/14) volgt dat óók tijdens de bezwaarfase al een recht bestaat op vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat u ook in die fase bij uw rechtsbijstandverzekeraar al een eigen advocaat mag kiezen. D...

Zwijgrecht bij inspectie in kader van Wet arbeid vreemdelingen

Indien een ondernemer binnen zijn bedrijf vreemdelingen te werk stelt, dient altijd gehandeld te worden conform de regels die zijn gesteld in de Wet arbeid vreemdelingen. Wanneer door de arbeidsinspectie een controle wordt uitgevoerd, is het goed om te weten of en zo ja in hoever...

Vernietiging handhavingsbesluit wegens bijzondere omstandigheden

Wanneer sprake is van een overtreding is het bevoegd gezag in beginsel gehouden om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om hiertegen handhavend op te treden. Het bevoegd gezag kan hiervan afzien indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Naar het oordeel van de Voorzieninge...

Vertrouwensbeginsel uitgehold

Op 1 juli 2015 (201305265) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan, waarin het vertrouwensbeginsel aan de orde komt. Met deze uitspraak wordt het vertrouwensbeginsel naar mijn mening (verder) uitgehold en een lege huls. Situatie Aan de orde is een besluit van het college va...

Onjuiste bekendmaking kan toch tijdig zijn

De wet bepaalt dat een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406992) volgt dat een onjuiste tenaamstelling in een besluit kan...

Geen belang bij Natura 2000 op afstand van 620 meter

De afgelopen jaren zijn er al verschillende uitspraken gedaan over het relativiteitsvereiste in het kader van Natura 2000. Op 13 mei 2015 (201307872) heeft de Afdeling hierover wederom een uitspraak gedaan. Uit deze uitspraak volgt dat wanneer een appellant op een afstand van cir...

Wat te doen met nieuwe rapporten gedurende procedure?

Uit een uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015 (201407570) volgt dat wanneer hangende een procedure nieuwe rapporten worden opgesteld, dit onder omstandigheden een aanleiding kan vormen om deze rapporten toe te zenden aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid te stellen om hie...

Het relativiteitsvereiste bij het aspect geur

Op 29 april 2015 (201407321) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over de wijze waarop het relativiteitsvereiste moet worden toegepast ten aanzien van het aspect geur. Situatie Aan de orde was een omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van een pluimveehoud...

College handhaaft zonder bewijs overtreding Wet bodembescherming

Wanneer een overheidsinstantie besluit om handhavend op te treden, is het aan deze overheidsinstantie om aannemelijk te maken dat zich een overtreding heeft voorgedaan. Dit is slechts anders wanneer sprake is van preventief handhavend optreden. In haar uitspraak van 8 april 2015...

Recente jurisprudentie relativiteitsvereiste

Regelmatig verschijnen er uitspraken over het relativiteitsvereiste, zoals dat sinds 1 januari 2013 in artikel 8:69a Awb is opgenomen. Onlangs deed de Afdeling hierover twee interessante uitspraken, en wel binnen het kader van de Natuurbeschermingswet respectievelijk de Wet ruimt...

Heldere uitspraak over ingebrekestelling en dwangsom

Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig een beslissing neemt op een aanvraag of een ingediend bezwaarschrift, bestaat op grond van de wet de mogelijkheid om het bestuursorgaan in gebreke te stellen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 25 maart 2015 (201404576) volgt dat het van...

Verjaring bevoegdheid tot invordering

De bevoegdheid om tot invordering van verbeurde dwangsommen over te gaan, verjaart op grond van artikel 5:35 Awb door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Stuiting van de verjaring is wel mogelijk. Het versturen van een betalingsherinnering is daartoe echter onv...

Brabant laat verzoek stikstofverordening ten onrechte buiten behandeling

Provincie Noord-Brabant heeft er nogal een handje van om aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) buiten behandeling te laten. Dit gold ook voor meldingen c.q. salderingsverzoeken op grond van de Verordening stikstof en Na...

Lever tijdig onderzoeksrapporten aan bij gemeente

Wanneer u als ondernemer uw bedrijfsvoering wenst uit te breiden – of een andere ruimtelijke ontwikkeling wenst – is het van belang om dit tijdig en onderbouwd bij de gemeente te melden. Met name is dat van belang als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft....
1 2 3