Alle artikelen overheid

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over het bestuursrecht. Op de andere pagina’s onder het thema overheid zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van verschillende onderwerpen over het bestuursrecht.

Tijdwinst door coördinatiebesluit: exceptieve toetsing mogelijk

Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bestaat de mogelijkheid om besluiten gecoördineerd voor te bereiden. In de uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 (201401955) kwam een dergelijk coördinatiebesluit aan de orde. Appellanten konden zich met dit coörd...

Reactie op melding is een formeel besluit

Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling belangrijke uitspraken gedaan over meldingenstelsels. In de bewuste uitspraken ging het over meldingenstelsels voor de aanleg van een uitweg in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van twee verschillende gemeenten. De Afdeling is van oor...

Juiste publicatie (ontwerp)besluit erg belangrijk

Wanneer een bestuursorgaan een (ontwerp)besluit neemt, dient dit altijd op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt te worden. In de praktijk zien we helaas dat dit regelmatig mis gaat, hetgeen voor een vergunningaanvrager aanzienlijke vertraging kan veroorzaken. In dit a...

“Muggenziften” en finale geschilbeslechting

In de praktijk wordt nogal eens beroep aangetekend tegen vergunningen, waarbij bijvoorbeeld wordt aangevoerd dat in een vergunningaanvraag een onjuist aantal dieren is vermeld of ten onrechte bepaalde onderdelen niet zijn onderzocht. Goed dat er scherp naar vergunningen wordt gek...

Aanwijzing categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning is in sommige gevallen een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vereist. In welke gevallen een VVGB is vereist, wordt wettelijk bepaald. Er bestaat voor het bevoegd gezag echter ook enige vrijheid. Dit licht ik nader toe. Op grond...

Relativiteitsvereiste bij Nb-vergunning

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden ingediend door omwonenden, is er een punt waarmee u mogelijk alle bezwaren van omwonenden van tafe...

Legesaanslag ter zitting ruim 6000 euro verlaagd

Met grote regelmaat wordt tegen legesaanslagen bezwaar aangetekend. Vandaag bleek weer duidelijk dat dit ook erg zinvol kan zijn. Wanneer bijvoorbeeld een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voor het in behandeling nemen daarvan leges worden betaald. Deze leges worden...

Nieuwe projecten en het rechtszekerheidsbeginsel

Iedereen uit de praktijk kent het wel: nieuwe projecten waarvan de uitwerking en (juridische) procedures jarenlang duren. In de tussentijd kan de relevante wet- en regelgeving en het relevante 'beleid' - met name provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen - aan...

De wetgeving in (te) snel(le)treinvaart

De laatste jaren heeft de wetgever de tendens tot deregulering, althans, dat zegt men. De wetgever gaat echter in sneltreinvaart, mijns inziens in een te snelle treinvaart. Bepaalde stations lijkt de wetgever voorbij te razen. Omissies die in de wetgeving zijn geslopen, worden on...

Het relativiteitsvereiste: een praktische uiteenzetting

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Daarbij is onder meer het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen (nieuw artikel 8:69a Awb). In een eerder artikel heb ik reeds een toelichting gegeven op het relativiteitsver...

Aanpassing bestuursprocesrecht binnen nieuwe zaaksbehandeling

Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) ligt inmiddels voor stemming gereed bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorste...

Digitale bekendmaking besluiten

Op 13 december jl. kondigde de provincie Noord-Brabant aan dat zij haar bekendmakingen van besluiten vanaf 1 januari 2013 uitsluitend nog digitaal publiceert. Kan dit juridisch gezien zomaar? En wat zijn de gevolgen hiervan voor u? Voor het publiceren van bekendmakingen van be...

Vergroting slagvaardigheid strafrecht

Het vergroten van de maatschappelijke veiligheid is voor het kabinet een belangrijke prioriteit. Om overlast, agressie, geweld en criminaliteit direct en effectief aan te pakken, is een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van alle betrokken organisaties nodig. Het kab...
1 2 3