Formeel en procedureel

De algemene regels over het bestuursrecht zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Die regels gaan bijvoorbeeld over het belanghebbendebegrip, besluiten, bekendmakingen en juridische procedures. Het gaat vaak om formele en procedurele aspecten. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over deze aspecten.

Onjuiste bekendmaking kan toch tijdig zijn

De wet bepaalt dat een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406992) volgt dat een onjuiste tenaamstelling in een besluit kan...

Geen belang bij Natura 2000 op afstand van 620 meter

De afgelopen jaren zijn er al verschillende uitspraken gedaan over het relativiteitsvereiste in het kader van Natura 2000. Op 13 mei 2015 (201307872) heeft de Afdeling hierover wederom een uitspraak gedaan. Uit deze uitspraak volgt dat wanneer een appellant op een afstand van cir...

Wat te doen met nieuwe rapporten gedurende procedure?

Uit een uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015 (201407570) volgt dat wanneer hangende een procedure nieuwe rapporten worden opgesteld, dit onder omstandigheden een aanleiding kan vormen om deze rapporten toe te zenden aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid te stellen om hie...

Het relativiteitsvereiste bij het aspect geur

Op 29 april 2015 (201407321) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over de wijze waarop het relativiteitsvereiste moet worden toegepast ten aanzien van het aspect geur. Situatie Aan de orde was een omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van een pluimveehoud...

Recente jurisprudentie relativiteitsvereiste

Regelmatig verschijnen er uitspraken over het relativiteitsvereiste, zoals dat sinds 1 januari 2013 in artikel 8:69a Awb is opgenomen. Onlangs deed de Afdeling hierover twee interessante uitspraken, en wel binnen het kader van de Natuurbeschermingswet respectievelijk de Wet ruimt...

Brabant laat verzoek stikstofverordening ten onrechte buiten behandeling

Provincie Noord-Brabant heeft er nogal een handje van om aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) buiten behandeling te laten. Dit gold ook voor meldingen c.q. salderingsverzoeken op grond van de Verordening stikstof en Na...

Lever tijdig onderzoeksrapporten aan bij gemeente

Wanneer u als ondernemer uw bedrijfsvoering wenst uit te breiden – of een andere ruimtelijke ontwikkeling wenst – is het van belang om dit tijdig en onderbouwd bij de gemeente te melden. Met name is dat van belang als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft....

Tijdwinst door coördinatiebesluit: exceptieve toetsing mogelijk

Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bestaat de mogelijkheid om besluiten gecoördineerd voor te bereiden. In de uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 (201401955) kwam een dergelijk coördinatiebesluit aan de orde. Appellanten konden zich met dit coörd...

Reactie op melding is een formeel besluit

Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling belangrijke uitspraken gedaan over meldingenstelsels. In de bewuste uitspraken ging het over meldingenstelsels voor de aanleg van een uitweg in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van twee verschillende gemeenten. De Afdeling is van oor...

Juiste publicatie (ontwerp)besluit erg belangrijk

Wanneer een bestuursorgaan een (ontwerp)besluit neemt, dient dit altijd op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt te worden. In de praktijk zien we helaas dat dit regelmatig mis gaat, hetgeen voor een vergunningaanvrager aanzienlijke vertraging kan veroorzaken. In dit a...

“Muggenziften” en finale geschilbeslechting

In de praktijk wordt nogal eens beroep aangetekend tegen vergunningen, waarbij bijvoorbeeld wordt aangevoerd dat in een vergunningaanvraag een onjuist aantal dieren is vermeld of ten onrechte bepaalde onderdelen niet zijn onderzocht. Goed dat er scherp naar vergunningen wordt gek...

Aanwijzing categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning is in sommige gevallen een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vereist. In welke gevallen een VVGB is vereist, wordt wettelijk bepaald. Er bestaat voor het bevoegd gezag echter ook enige vrijheid. Dit licht ik nader toe. Op grond...

Relativiteitsvereiste bij Nb-vergunning

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden ingediend door omwonenden, is er een punt waarmee u mogelijk alle bezwaren van omwonenden van tafe...

Nieuwe projecten en het rechtszekerheidsbeginsel

Iedereen uit de praktijk kent het wel: nieuwe projecten waarvan de uitwerking en (juridische) procedures jarenlang duren. In de tussentijd kan de relevante wet- en regelgeving en het relevante 'beleid' - met name provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen - aan...

Het relativiteitsvereiste: een praktische uiteenzetting

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Daarbij is onder meer het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen (nieuw artikel 8:69a Awb). In een eerder artikel heb ik reeds een toelichting gegeven op het relativiteitsver...

Aanpassing bestuursprocesrecht binnen nieuwe zaaksbehandeling

Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) ligt inmiddels voor stemming gereed bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorste...

Digitale bekendmaking besluiten

Op 13 december jl. kondigde de provincie Noord-Brabant aan dat zij haar bekendmakingen van besluiten vanaf 1 januari 2013 uitsluitend nog digitaal publiceert. Kan dit juridisch gezien zomaar? En wat zijn de gevolgen hiervan voor u? Voor het publiceren van bekendmakingen van be...
1 2