Handhaving

De algemene regels over het bestuursrecht zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Hierin zijn ook regels opgenomen over handhaving. Er zijn verschillende manieren waarop de overheid handhavend kan optreden tegen een overtreding. Dat kan bijvoorbeeld door het opleggen van een boete, een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over handhaving.

Bewijs om te handhaven

Om te handhaven heeft de overheid natuurlijk bewijs nodig. Maar welk bewijs mag de overheid hiervoor gebruiken? Onlangs zijn daar weer enkele interessante uitspraken over verschenen. Algemeen Over bewijs voor handhaving bestaat al veel rechtspraak. Daaruit blijkt onder andere d...

Benadeling door handhavingsverzoek

Als iemand ten aanzien jouw bedrijf een handhavingsverzoek indient, kun je daardoor worden benadeeld ten opzichte van andere bedrijven in eenzelfde situatie. Een uitspraak van de Raad van State van 17 juni 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1410) maakt dat duidelijk. Als er sprake is van...

Het zwijgrecht bij bestuursrechtelijke handhaving

Als een toezichthouder toezicht op een bedrijf komt houden, moet het bedrijf daar in principe aan meewerken. Daarvoor moeten bijvoorbeeld inlichtingen worden verstrekt. Maar op enig moment kan iemand het zwijgrecht hebben. Wanneer het zwijgrecht gaat gelden, is in de praktijk som...

Moet gemeente handhavend optreden tegen burgerbewoning van bedrijfswoning?

Het komt veel voor dat een bedrijfswoning die van oorsprong bij een agrarisch bedrijf behoorde, inmiddels niet meer wordt bewoond door de agrariër maar door iemand die niets met het agrarisch bedrijf van doen heeft. Vaak is dit op grond van het bestemmingsplan echter niet toegest...

Lasten onder dwangsom i.v.m. geitenstop geschorst

Mede op aandringen van de provincie Gelderland hebben verschillende gemeenten een last onder dwangsom opgelegd aan veehouders die het jongvee van melkgeitenhouderijen opfokken. Zeker in het lammerseizoen is dat een probleem. Rechtbank Gelderland heeft de lasten onder dwangsom in...

De bewijslast in handhavingszaken

Wie moet in een handhavingszaak bewijzen dat er sprake is van een overtreding? En kan er sprake zijn van een omkering van de bewijslast? Op 28 februari 2019 heeft rechtbank Oost-Brabant hierover een duidelijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBOBR:2019:1057). Bewijslast In het bestu...

Invordering dwangsom onredelijk

Het is vaste rechtspraak dat een adequate handhaving vergt dat opgelegde sancties ook worden geëffectueerd en dus dat verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Uiterst zelden wordt aangenomen dat sprake is van bijzondere omstandigheden waarin geheel of gedeeltelijk van invorderin...

Beeldmateriaal derden bij handhavingsbesluit

Mag het bevoegd gezag beeldmateriaal van derden betrekken bij een handhavingsbesluit? Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde daarover in een uitspraak van 18 april 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:128). Het is vaste rechtspraak dat aan een besluit tot handhavend o...

Handhaving in strijd met vertrouwensbeginsel i.v.m. eigen handhavingsbeleid

Overheden mogen beleid opstellen over de handhaving van overtredingen ten aanzien waarvan zij bevoegd zijn om handhavend op te treden. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veel handhavingsbeleid. Overheden hebben zich aan dit eigen beleid te hou...

Handhaving door college jegens gemeenteraad?

In een uitspraak van de Raad van State van 8 februari 2017 (201601099, ECLI:NL:RVS:2017:306) was de vraag aan de orde of het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een handhavingsverzoek bevoegd was om handhavend op te treden tegen de raad van de eigen gemeent...

Meerdaadse samenloop bij NVWA boetes

Als aan een bedrijf meerdere boetes zijn opgelegd en die boetes gebaseerd zijn op samenhangende feiten, dan kan sprake zijn van een bijzondere omstandigheid die ertoe leidt dat het totaal van de opgelegde boetes moet worden gematigd. Volgens rechtbank Rotterdam was in de zaak die...

Betaling dwangsom door ander dan overtreder

Het niet of niet tijdig voldoen aan een opgelegde last onder dwangsom leidt in de praktijk vaak tot een besluit tot invordering van de verbeurde dwangsom. In een uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017 (201508249, ECLI:NL:RVS:2017:15) stond de vraag centraal of de bet...

Het gebruik van onrechtmatig verkregen strafrechtelijk bewijs

Als sprake is van in strafrechtelijke zin onrechtmatig verkregen bewijs dan betekent dat niet dat het gebruik daarvan in een bestuursrechtelijke (handhavings)procedure niet is toegestaan. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 21 december 2016 (201508328, ECLI:NL:RV...

Het begrip ‘overtreding’ in relatie tot een handhavingsbesluit

Wat onder een overtreding moet worden verstaan, is gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht. Maar hoe verhoudt dit begrip zich nu in relatie tot een overtreding in een handhavingsbesluit? Rechtbank Oost-Brabant deed hierover een duidelijke uitspraak op 22 september 2016, gep...

De waarde van een vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht

Een partij die een vaststellingsovereenkomst met het bevoegd gezag heeft gesloten, komt daarop in beginsel een beroep toe in een bestuursrechtelijke procedure. Dat oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 21 september 2016 (201505643, ECLI:NL:RVS:2016:2499). In deze ui...

Zwijgrecht bij inspectie in kader van Wet arbeid vreemdelingen

Indien een ondernemer binnen zijn bedrijf vreemdelingen te werk stelt, dient altijd gehandeld te worden conform de regels die zijn gesteld in de Wet arbeid vreemdelingen. Wanneer door de arbeidsinspectie een controle wordt uitgevoerd, is het goed om te weten of en zo ja in hoever...

Vernietiging handhavingsbesluit wegens bijzondere omstandigheden

Wanneer sprake is van een overtreding is het bevoegd gezag in beginsel gehouden om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om hiertegen handhavend op te treden. Het bevoegd gezag kan hiervan afzien indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Naar het oordeel van de Voorzieninge...

College handhaaft zonder bewijs overtreding Wet bodembescherming

Wanneer een overheidsinstantie besluit om handhavend op te treden, is het aan deze overheidsinstantie om aannemelijk te maken dat zich een overtreding heeft voorgedaan. Dit is slechts anders wanneer sprake is van preventief handhavend optreden. In haar uitspraak van 8 april 2015...

Heldere uitspraak over ingebrekestelling en dwangsom

Wanneer een bestuursorgaan niet tijdig een beslissing neemt op een aanvraag of een ingediend bezwaarschrift, bestaat op grond van de wet de mogelijkheid om het bestuursorgaan in gebreke te stellen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 25 maart 2015 (201404576) volgt dat het van...

Verjaring bevoegdheid tot invordering

De bevoegdheid om tot invordering van verbeurde dwangsommen over te gaan, verjaart op grond van artikel 5:35 Awb door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd. Stuiting van de verjaring is wel mogelijk. Het versturen van een betalingsherinnering is daartoe echter onv...