TOEZICHT & HANDHAVING

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven. Als sprake is van een overtreding kan hiertegen handhavend worden opgetreden. Dat kan bijvoorbeeld door het opleggen van een boete of een last onder dwangsom, maar ook door het (tijdelijk) sluiten van een bedrijfsruimte, het schorsen of intrekken van een erkenning of het gelasten van een recall.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over toezicht en handhaving bij levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven. Op de andere pagina’s onder het thema food kunt u meer lezen over de voor deze bedrijven geldende wet- en regelgeving als zodanig.

Handhaving in strijd met vertrouwensbeginsel i.v.m. eigen handhavingsbeleid

Overheden mogen beleid opstellen over de handhaving van overtredingen ten aanzien waarvan zij bevoegd zijn om handhavend op te treden. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veel handhavingsbeleid. Overheden hebben zich aan dit eigen beleid te hou...

Rechter schorst door NVWA opgelegde recall

In een uitspraak van 11 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Rotterdam een door de NVWA opgelegde recall geschorst (ECLI:NL:RBROT:2017:3571). Alleen al de omstandigheid dat de NVWA een recall in een besluit oplegt, is bijzonder te noemen, laat staan dat dit beslui...

Handhavingsbevoegden bij levensmiddelenbedrijven

Als een exploitant van een levensmiddelenbedrijf de voorschriften inzake de levensmiddelenwetgeving niet naleeft, kan de overheid daartegen handhavend optreden. Deze taak ligt hoofdzakelijk in handen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Welke bevoegdheden de ove...

Meerdaadse samenloop bij NVWA boetes

Als aan een bedrijf meerdere boetes zijn opgelegd en die boetes gebaseerd zijn op samenhangende feiten, dan kan sprake zijn van een bijzondere omstandigheid die ertoe leidt dat het totaal van de opgelegde boetes moet worden gematigd. Volgens rechtbank Rotterdam was in de zaak die...

Boete voor overtreding Hygiëneverordening houdt stand

Levensmiddelenbedrijven moeten onder andere voldoen aan hygiënevoorschriften. De algemene hygiënevoorschriften zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 852/2004. Als deze voorschriften niet worden nageleefd, kan daartegen handhavend worden opgetreden door bijvoorbeeld het opleggen...

Recall vanwege non-conform levensmiddelenadditief houdt stand

Als een levensmiddelenadditief niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen en dit additief is gebruikt in bepaalde levensmiddelen, dan bestaat er een grondslag voor het gelasten van een recall. Dit oordeelde rechtbank Rotterdam in een uitspraak van 15 juli 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016...

Omzetgerelateerde boete mogelijk bij overtreding Warenwet

Op 19 juli 2016 is een wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in werking getreden (Staatsblad 2016, 284). Hierin is een omzetgerelateerde boete geïntroduceerd voor overtredingen van de Warenwet die opzettelijk of met grove schuld zijn begaan. Een aantal kritische k...