Vooraankondiging wettelijke maximale dagdosering vitamine B6

In een brief van 16 december 2016 kondigde de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat zij een maximale dagdosering vitamine B6 in vitaminepreparaten via nationale wetgeving wil instellen. De verwachting is dat de wetswijziging per 1 juli 2017 in werking zal treden.

Achtergrond

Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRo) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een advies uitgebracht over de veilige inname van vitamine B6 uit vitaminepreparaten. Consumptie van hoge doseringen vitamine B6 kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de Gezondheidsraad hebben als veilige bovengrens al een inneming van 25 milligram vitamine B6 per dag vastgesteld. Thans adviseert het BuRo om in nationale wetgeving een maximale dagdosering van 21 milligram vitamine B6 vast te stellen.

Juridisch kader

In de Europese Richtlijn 2002/46/EG zijn regels vastgesteld over de onderlinge aanpassing van nationale wetgevingen inzake voedingssupplementen. In artikel 5 van deze richtlijn is bepaald dat voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen maximumhoeveelheden worden vastgesteld. Maximumhoeveelheden moeten ervoor zorgen dat de producten bij normaal gebruik veilig voor de consument zijn. De vaststelling van de maximumhoeveelheden is een uitvoeringsmaatregel die aan de Europese Commissie moet worden overgelaten.

De Europese Richtlijn 2002/46/EG is geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarvoor is onder andere het Warenwetbesluit voedingssupplementen van belang. In artikel 4 van het Warenwetbesluit voedingssupplementen is bepaald dat ter uitvoering van artikel 5 van Richtlijn 2002/46/EG bij ministeriële regeling de maximumhoeveelheden vitaminen en mineralen worden vastgesteld voor voedingssupplementen. In de Warenwetregeling vrijstelling vitaminepreparaten is reeds een aantal maximumhoeveelheden vastgelegd.

Uitspraak

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil in de Warenwetregeling vrijstelling vitaminepreparaten ook een maximumhoeveelheid voor vitamine B6 per dagdosering in vitaminepreparaten vaststellen. Deze maximumhoeveelheid zal worden vastgesteld op 21 milligram voor volwassenen. De Minister zal hierover ook de Europese Commissie informeren.

De vraag kan worden gesteld in hoeverre deze werkwijze zicht verhoudt tot Richtlijn 2002/46/EG. Deze richtlijn ziet namelijk juist op de onderlinge aanpassing van nationale wetgevingen inzake voedingssupplementen en bepaalt daarom niet voor niets dat maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen door de Europese Commissie moeten worden vastgesteld.

mw. mr. Franca Damen