Afvalstoffen

Voor afvalstoffen gelden veel regels op nationaal en Europees niveau. Die regels zijn erop gericht om het milieu en de gezondheid te beschermen door de negatieve gevolgen van afvalstoffen te voorkomen of te beperken. Ook beogen de regels bij te dragen aan een transitie naar een recyclingmaatschappij, waarin de productie van afval wordt voorkomen en afvalstoffen als grondstof worden gebruikt. In de praktijk blijken de regels hier echter nog vaak aan in de weg te staan.

Het afvalstoffenrecht gaat verder bijvoorbeeld over het overbrengen van afvalstoffen naar andere lidstaten en het opslaan en/of bewerken van afvalstoffen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het afvalstoffenrecht.

Verbod illegale overbrenging afvalstoffen (EVOA) gericht tot een ieder

Op grond van de Wet milieubeheer in samenhang met de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) is het verboden om afvalstoffen over te brengen zonder de voorgeschreven kennisgeving aan dan wel zonder de vereiste toestemming van de betrokken bevoegde...

Heldere uitspraak over artikel 12 EVOA

Als een kennisgeving is gedaan voor de overbrenging van een transport afvalstoffen als bedoeld in de EVOA, dan kunnen de bevoegde autoriteiten van verzending en van bestemming hiertegen bezwaren maken. Maar hoe ver strekt die bevoegdheid? De Raad van State deed hierover op 22 maa...

Opslagtermijn afvalstoffen Europeesrechtelijk toegestaan?

Het Activiteitenbesluit bepaalt dat het is verboden om afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaar op te slaan. Dit verbod geldt voor niet vergunningplichtige inrichtingen. In een uitspraak van de Raad van State van 15 februari 2017 (201508889, ECLI:NL:RV...

Energiepellets product of afvalstof?

Als een stof uitsluitend als brandstof of voor de vervaardiging van brandstof kan worden ingezet en het gebruik en de verkoop daarvan op grond van het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen verboden is, dan is die stof een afvalstof. Dit geldt ook voor energiepellets....

Wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen

In de Staatscourant van 2 januari 2017 stond een voorpublicatie van het ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen.  Onder andere het Besluit inzamelen afvalstoffen en het Besluit omgevingsrecht worden gewijzigd. Aanleiding voor de vo...

Wanneer eindigt route-inzameling afvalstoffen?

Degene die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen vervoert, moet zolang hij die afvalstoffen onder zicht heeft, een begeleidingsbrief bij die afvalstoffen aanwezig hebben. Dat geldt ook voor een route-inzameling van afvalstoffen. Maar wat als tijdens de route-inzameling...

Retourneren product is geen ontdoen van afvalstof

Het door consumenten retourneren van elektronische apparaten met het oog op terugbetaling van de aankoopprijs krachtens de koopovereenkomst, dan wel het ruilen tegen een ander artikel, kan niet worden beschouwd als het zich ontdoen van afvalstoffen. Dit volgt uit een uitspraak va...

Afvalstoffenrecht

Iedereen heeft te maken met afvalstoffen. In bedrijven komen bij vrijwel ieder productieproces (gevaarlijke) afvalstoffen vrij. Bedrijven die afvalstoffen verzamelen, verwerken of verwijderen, moeten verantwoording afleggen over de bestemming van die afvalstoffen. Zowel op Europe...