Afwijken van informatiedocumenten over BBT mag!

In een omgevingsvergunning milieu mogen ook andere technieken worden aangemerkt dan die welke in een Nederlands informatiedocument over BBT als beste beschikbare technieken zijn genoemd. Dat oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 7 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:400).

Als een omgevingsvergunning milieu voor een inrichting wordt verleend, moet het bevoegd gezag daarbij onder andere in acht nemen dat ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) moeten worden toegepast. Bij het bepalen van de voor een inrichting in aanmerking komende BBT moet het bevoegd gezag rekening houden met:

  • BBT-conclusies (Europese BREF’s);
  • Nederlandse informatiedocumenten over BBT (aangewezen in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht).

De term ‘rekening houden met’ betekent dat het bevoegd gezag ook andere technieken mag aanmerken dan die welke in een informatiedocument als BBT zijn genoemd.

Dit laat onverlet dat het bevoegd gezag over het algemeen zonder verder onderzoek en nadere motivering de voor een inrichting in aanmerking komende BBT mag bepalen aan de hand van de juist met het oog hierop vastgestelde en wettelijk aangewezen informatiedocumenten. Als een inrichting andere technieken wil, is het aan de inrichting om feiten en omstandigheden te stellen die meebrengen dat het bevoegd gezag in het specifieke geval niet in redelijkheid van het informatiedocument heeft mogen uitgaan.

mw. mr. Franca Damen