ALLE ARTIKELEN MILIEURECHT

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over milieurecht. Op de andere pagina’s onder het thema milieu zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende onderwerpen.

Geen MER bij afname emissies

Er zijn gemeenten die te graag veehouderijen aan banden lijken te willen leggen. In de uitspraak van de Afdeling van 30 september 2015 (201500855) was een zaak aan de orde waarin een gemeente een MER verlangde voor de wijziging en uitbreiding van een veehouderij, terwijl deze wij...

Bijzondere gevoeligheid is ruimtelijk relevant

Het komt regelmatig voor dat bepaalde gewassen of bedrijven bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde milieu-emissies. In een uitspraak van 23 september 2015 (201500977) oordeelde de Afdeling dat deze bijzondere gevoeligheid ruimtelijk relevant is en dat hiermee dus rekening dient te...

Één omgevingsvergunning milieu per perceel

Onder de werking van de Wet milieubeheer heeft de Afdeling geoordeeld dat de omstandigheid dat op één perceel verschillende vergunningen onder voorschriften voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting van toepassing zijn, zich niet verdraagt met het systeem van de...

Muziekevenementen als Lowlands horen in incidentele bedrijfssituatie

Op 14 april 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:2686) heeft rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan inzake beroepschriften die zijn ingediend tegen een omgevingsvergunning milieu voor attractiepark Walibi. In deze uitspraak komen met name geluidaspecten aan de orde. Uit de uitspraak...

Uitspraak over vastleggen voorkeursalternatief in bestemmingsplan

Op 29 april 2015 (201400301) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een bestemmingsplan ten behoeve van een intensieve veehouderij, waarin een aantal relevante onderwerpen op heldere wijze aan de orde komen. Het betreft onder meer het milieueffectrapport (hierna: MER), waaro...

Wat te doen met nieuwe rapporten gedurende procedure?

Uit een uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015 (201407570) volgt dat wanneer hangende een procedure nieuwe rapporten worden opgesteld, dit onder omstandigheden een aanleiding kan vormen om deze rapporten toe te zenden aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid te stellen om hie...

Heldere uitspraak over overtredersbegrip in Wet bodembescherming

Op 6 mei 2015 (201407673) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over het overtredersbegrip in het kader van de Wet bodembescherming. De enkele wetenschap van een overtreding in het kader van deze wet is onvoldoende om als overtreder te worden aangemerkt. Situatie Het c...

Uitspraken over artikel 19kd Nb in verhouding tot artikel 19j Nb

Op 1 april 2015 heeft de Afdeling twee belangrijke uitspraken gedaan over de wijze waarop artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet moet worden uitgelegd in het kader van de vaststelling van plannen, die moeten worden beoordeeld conform artikel 19j van de Natuurbeschermingswet. H...

College handhaaft zonder bewijs overtreding Wet bodembescherming

Wanneer een overheidsinstantie besluit om handhavend op te treden, is het aan deze overheidsinstantie om aannemelijk te maken dat zich een overtreding heeft voorgedaan. Dit is slechts anders wanneer sprake is van preventief handhavend optreden. In haar uitspraak van 8 april 2015...

Uitspraak over beoordeling tonaal geluid

Indien sprake is van tonaal geluid dient op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een straffactor gehanteerd te worden. Rechtbank Limburg ging in haar uitspraak van 2 maart 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:1699) in op de vraag wanneer sprake kan zijn van tonaal...

Achtergrondinformatie Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet aan veel wet- en regelgeving worden getoetst. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de verschillende milieuaspecten voldoen aan de daaraan gestelde regels. Voor het aspect geluid wordt bij veel soorten inrichtingen de Hand...

Beoordelen overtreding geluidnormen middels meetgegevens of berekeningen?

Op 12 januari 2015 (ECLI:NL:RBOBR:2015:95) heeft rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan in een handhavingszaak jegens een inrichting voor onder meer de op- en overslag van diverse producten. Aan de orde was de vraag op welke wijze moet worden vastgesteld of sprake is van een...

Uitvoerige uitspraak van rechtbank Gelderland over vergistingsinstallatie

Op 17 december 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:7797) heeft rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over een vergistingsinstallatie. In deze uitspraak komen diverse verhelderende aspecten aan de orde. Hierop ga ik in onderhavig artikel nader in. Situatie Aan de orde is een omgevi...

Uitspraak Afdeling over mestvergisting

Op 4 februari 2015 (201405317) deed de Afdeling een uitspraak over een vergistingsinstallatie. In deze uitspraak komen een aantal aspecten aan de orde die bij een vergunningprocedure voor een vergistingsinstallatie altijd van belang zijn. Op deze aspecten ga ik in dit artikel nad...

Gebrek aan ammoniakrechten vormt knelpunt voor MER(-beoordeling)

Wanneer een veehouderij over onvoldoende ammoniakrechten beschikt, dan vormt dit een knelpunt bij het opstellen van een milieueffectrapport of een aanmeldingsnotitie voor een MER-beoordeling. Dit volgt uit een uitspraak van rechtbank Oost-Brabant van 29 december 2014 (ECLI:NL:RBO...

Beoordeling OBM: geur en volksgezondheid in relatie tot MER

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets dienen enkel de effecten tengevolge van de aangevraagde wijziging en/of uitbreiding beoordeeld te worden. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om de aspecten geur en volksgezondheid, dient enkel beoordeeld te worden of...

Heldere uitspraak over aantal vergunningtechnische aspecten

Op 14 januari 2015 (201403254) deed de Afdeling een uitspraak waarin op een heldere wijze werd ingegaan op een aantal vergunningtechnische aspecten. Onder meer de revisievergunning en de veranderingsvergunning kwamen daarbij aan de orde, mede in relatie tot de best beschikbare te...

Niet-technische samenvatting bij vergunningaanvraag

Wanneer een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd, moet deze gepaard gaan met een niet-technische samenvatting. Er wordt door bezwaarmakers nogal eens gesteld dat een dergelijke samenvatting ten onrechte ontbreekt. In de jurisprudentie zijn inmiddels enkele uitspraken te v...

Heldere uitspraak rechtbank Oost-Brabant omtrent omgevingsvergunning milieu

Op 6 juni 2014 (ECLI:NL:RBOBR:2014:3163) deed rechtbank Oost-Brabant een interessante uitspraak over een uitbreiding van een pluimveehouderij. Daarin kwamen meerdere aspecten aan de orde die relevant zijn voor de (agrarische) adviespraktijk. Op de belangrijkste onderdelen ga ik i...

Mitigerende maatregelen uit MER overnemen in besluit?

Wanneer voor een bepaalde activiteit een milieueffectrapport is opgesteld, moeten in dit rapport onder andere worden beschreven de maatregelen om belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen. In sommige gevallen...

Gebrek van niet uitvoeren MER(-beoordeling) reparabel?

In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat ten onrechte geen milieueffectrapport is opgesteld of niet is beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. De vraag rijst of een dergelijk gebrek reparabel is. Daarbij is het van belang om een onderscheid te maken...
1 2 3 4