ALLE ARTIKELEN MILIEURECHT

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over milieurecht. Op de andere pagina’s onder het thema milieu zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende onderwerpen.

Uitspraak Afdeling over mestvergisting

Op 4 februari 2015 (201405317) deed de Afdeling een uitspraak over een vergistingsinstallatie. In deze uitspraak komen een aantal aspecten aan de orde die bij een vergunningprocedure voor een vergistingsinstallatie altijd van belang zijn. Op deze aspecten ga ik in dit artikel nad...

Gebrek aan ammoniakrechten vormt knelpunt voor MER(-beoordeling)

Wanneer een veehouderij over onvoldoende ammoniakrechten beschikt, dan vormt dit een knelpunt bij het opstellen van een milieueffectrapport of een aanmeldingsnotitie voor een MER-beoordeling. Dit volgt uit een uitspraak van rechtbank Oost-Brabant van 29 december 2014 (ECLI:NL:RBO...

Beoordeling OBM: geur en volksgezondheid in relatie tot MER

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets dienen enkel de effecten tengevolge van de aangevraagde wijziging en/of uitbreiding beoordeeld te worden. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om de aspecten geur en volksgezondheid, dient enkel beoordeeld te worden of...

Heldere uitspraak over aantal vergunningtechnische aspecten

Op 14 januari 2015 (201403254) deed de Afdeling een uitspraak waarin op een heldere wijze werd ingegaan op een aantal vergunningtechnische aspecten. Onder meer de revisievergunning en de veranderingsvergunning kwamen daarbij aan de orde, mede in relatie tot de best beschikbare te...

Niet-technische samenvatting bij vergunningaanvraag

Wanneer een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd, moet deze gepaard gaan met een niet-technische samenvatting. Er wordt door bezwaarmakers nogal eens gesteld dat een dergelijke samenvatting ten onrechte ontbreekt. In de jurisprudentie zijn inmiddels enkele uitspraken te v...

Heldere uitspraak rechtbank Oost-Brabant omtrent omgevingsvergunning milieu

Op 6 juni 2014 (ECLI:NL:RBOBR:2014:3163) deed rechtbank Oost-Brabant een interessante uitspraak over een uitbreiding van een pluimveehouderij. Daarin kwamen meerdere aspecten aan de orde die relevant zijn voor de (agrarische) adviespraktijk. Op de belangrijkste onderdelen ga ik i...

Mitigerende maatregelen uit MER overnemen in besluit?

Wanneer voor een bepaalde activiteit een milieueffectrapport is opgesteld, moeten in dit rapport onder andere worden beschreven de maatregelen om belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen. In sommige gevallen...

Gebrek van niet uitvoeren MER(-beoordeling) reparabel?

In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat ten onrechte geen milieueffectrapport is opgesteld of niet is beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. De vraag rijst of een dergelijk gebrek reparabel is. Daarbij is het van belang om een onderscheid te maken...

MER-(beoordelingsplicht) bij wijziging veehouderij?

Wanneer een veehouderij wordt uitgebreid, vindt er regelmatig ook een wijziging plaats in de bestaande stallen. Er dient dan beoordeeld te worden of deze wijzigingen zodanig zijn dat deze aangemerkt dienen te worden als de oprichting van een inrichting. Indien dat het geval is, m...

Drempelwaarden MER veehouderij

Wanneer zich een nieuwe veehouderij gaat vestigen of wanneer een bestaande veehouderij gaat uitbreiden, dient altijd beoordeeld te worden of er een milieueffectrapport (hierna: MER) moet worden opgesteld. In onderhavig artikel ga ik daar nader op in. Daarbij beperk ik mij tot het...

De beoordeling van stemgeluid

Een regelmatig terugkerend onderwerp in de jurisprudentie is de wijze waarop stemgeluid bij een inrichting moet worden beoordeeld. In onderhavig artikel ga ik daar nader op in. Op grond van artikel 2.18 Activiteitenbesluit blijft bij het bepalen van geluidsniveaus, als bedoeld...

Milieuneutrale wijziging: wat gebeurt er met de onderliggende vergunning?

In de praktijk rijzen er regelmatig vragen omtrent de toepassing van de mogelijkheid van een milieuneutrale wijziging. Een van deze vragen is wat er gebeurt met de onderliggende omgevingsvergunning indien een milieuneutrale wijziging worden vergund. In onderhavig artikel ga ik da...

Revisievergunning in de Wabo

Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor het veranderen van (de werking van) een vergunningplichtige inrichting kan het bevoegd gezag, uit eigen beweging of op verzoek (ook van vergunninghouder), bepalen dat een zogeheten revisievergunning wordt aangevraagd. Een revisievergunning i...

Tips voor formele gebreken omtrent MER-beoordeling

Het komt regelmatig voor dat een omgevingsvergunning milieu is verleend en dat hangende de procedure die hiertegen door omwonenden en/of ‘natuurverenigingen’ is ondernomen, een aantal formele gebreken naar boven komen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over stukken die niet ter i...

Uitvoeringswijze van een MER-beoordeling

Wanneer sprake is van een MER-beoordelingsplichtige activiteit dient door de initiatiefnemer een MER-aanmeldingsnotitie opgesteld te worden. Artikel 7.17 van de Wet milieubeheer schrijft voor waar een MER-beoordeling aan dient te voldoen. Echter zijn ook in de jurisprudentie nade...

Afvalstoffenrecht

Iedereen heeft te maken met afvalstoffen. In bedrijven komen bij vrijwel ieder productieproces (gevaarlijke) afvalstoffen vrij. Bedrijven die afvalstoffen verzamelen, verwerken of verwijderen, moeten verantwoording afleggen over de bestemming van die afvalstoffen. Zowel op Europe...

BBT-toets: een praktisch overzicht

Wanneer een omgevingsvergunning milieu benodigd is, is BBT een van de onderwerpen die aan de orde hoort te komen. In dit artikel probeer ik een praktisch overzicht te geven van een aantal relevante bepalingen met betrekking tot de BBT-toets. Beoordelingskader BBT Het beoord...

Voorschriften milieuneutrale wijziging

Wanneer een inrichting een milieuneutrale wijziging door wil voeren, dient de onderliggende omgevingsvergunning milieu in werking te zijn getreden. Aan een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging kunnen voorschriften worden verbonden. Dit volgt uit een uitspraak van...

Veranderen inrichting: nieuwe vergunning en/of melding vereist?

Inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer vallen, afhankelijk van het type inrichting in meerdere of mindere mate, onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Vaak is echter ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bij een verandering van een inrichting is in de prak...

Meldplicht Activiteitenbesluit vs. vergunningplicht Wabo

In de dagelijkse (advies)praktijk blijven regelmatig interessante vragen bestaan over de verhouding tussen de vergunningplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de meldplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Bij de vergunningplicht kan...

De wetgeving in (te) snel(le)treinvaart

De laatste jaren heeft de wetgever de tendens tot deregulering, althans, dat zegt men. De wetgever gaat echter in sneltreinvaart, mijns inziens in een te snelle treinvaart. Bepaalde stations lijkt de wetgever voorbij te razen. Omissies die in de wetgeving zijn geslopen, worden on...

Inrichting type C: onjuiste definitie in Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. Afhankelijk van het type inrichting kan het Activite...
1 2 3 4 5