Beoordeling brandveiligheid tankstation

Als een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd voor een tankstation, moet onder andere de brandveiligheid worden beoordeeld. Bij die beoordeling moeten de effecten van een incident met een tankauto worden betrokken en niet (enkel) de effecten van een incident tijdens het tanken met motorvoertuigen. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 16 november 2016 (201508589, ECLI:NL:RVS:2016:3028).

Reden dat bij de beoordeling van de brandveiligheid van een tankstation de effecten van een incident met een tankauto moeten worden betrokken, is dat de effecten van dit scenario groter kunnen zijn dan de effecten van een incident bij het tanken van een motorvoertuig bij de afleverzuil. Dit geldt voor zowel een bemand als een onbemand tankstation. Dat bij het lossen van een tankauto toezicht wordt gehouden, maakt niet dat het optreden van een incident bij die activiteit kan worden uitgesloten. Het is dus ontoereikend om in de beoordeling alleen de effecten van een incident bij het tanken van een motorvoertuig te betrekken.

Verder heeft de Raad van State onder andere overwogen dat bij de beoordeling van het brandgevaar moet worden uitgegaan van de feitelijke situatie. Dat betekent dat het bevoegd gezag rekening moet houden met de specifieke kenmerken van de omgeving, zoals een rieten dakbedekking van een nabijgelegen woning. Daarbij mag het bevoegd gezag er in beginsel van uitgaan dat de rieten dakbedekking voldoet aan de daarvoor in het Bouwbesluit gestelde eisen.

Omdat deze punten in de verleende omgevingsvergunning milieu, zoals die aan de orde was in de uitspraak van 16 november 2016, niet op juiste wijze zijn beoordeeld, heeft de rechtbank de vergunning naar het oordeel van de Raad van State terecht vernietigd.

mw. mr. Franca Damen