Één omgevingsvergunning milieu per perceel

Onder de werking van de Wet milieubeheer heeft de Afdeling geoordeeld dat de omstandigheid dat op één perceel verschillende vergunningen onder voorschriften voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting van toepassing zijn, zich niet verdraagt met het systeem van de Wet milieubeheer. In haar uitspraak van 1 juli 2015 (201311005) heeft de Afdeling deze jurisprudentie van overeenkomstige toepassing verklaard op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wanneer op één perceel verschillende vergunningen onder voorschriften voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting van toepassing zijn, kan de situatie ontstaan dat voorschriften, verbonden aan verschillende vergunningen, waartussen onderling afwijkingen bestaan, tegelijkertijd hetzelfde onderwerp regelen. Gelet op deze mogelijke onduidelijkheden was de Afdeling onder de Wet milieubeheer (zoals deze gold tot 1 oktober 2010) van oordeel dat het bevoegd gezag in zo’n geval geen vergunning voor het oprichten van een tweede inrichting kon verlenen. De Afdeling ziet geen aanleiding om thans onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht anders te oordelen.

In onderhavige kwestie is een tweede omgevingsvergunning milieu voor hetzelfde perceel verleend. Derhalve heeft de verleende omgevingsvergunning, zoals deze in de uitspraak aan de orde is, tot gevolg dat op het perceel twee verschillende vergunningen van kracht zijn met mogelijk verschillende voorschriften die hetzelfde onderwerp regelen. Gelet daarop heeft de Afdeling geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning ten onrechte heeft verleend.

mw. mr. Franca Damen