GELUID

Geluid is een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies hebben er mee te maken. Zo zijn bedrijven en verkeer een veroorzaker van geluid, terwijl woon- en verblijfsfuncties van deze geluidbelasting overlast kunnen ondervinden. Om ervoor te zorgen dat verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan, gelden er veel regels over geluid. De belangrijkste regels hierover zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit en de Wet geluidhinder.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over geluid.

Maatwerkvoorschrift: middel- of doelvoorschrift

Als een bestuursorgaan aan een bedrijf een maatwerkvoorschrift oplegt, dan heeft het bestuursorgaan daarbij beoordelingsruimte. Dit betekent dat het bestuursorgaan de ruimte heeft om een eigen invulling te geven aan een maatwerkvoorschrift. Zo kan het bestuursorgaan bijvoorbeeld...

Relevante omstandigheden voor maatwerkvoorschrift geluid

De geluidnormen voor inrichtingen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin een andere geluidnorm is aangewezen. Het bevoegd gezag kan daarvoor dan een maatwerkvoorschrift vaststellen. Maar welke omstandigheden kunnen nou vormen v...

Zorgplicht Activiteitenbesluit geldt niet voor onversterkte muziek

De zorgplicht in het Activiteitenbesluit is alleen aan de orde in gevallen waarvoor het Activiteitenbesluit geen uitputtende regeling bevat. Dat is het geval als er ten aanzien van een omschreven situatie of activiteit geen limitatieve opsomming is opgenomen met eisen of voorschr...

Geen maatwerkvoorschriften voor woningen op gezoneerd industrieterrein

Het is niet mogelijk om voor de geluidbelasting op woningen die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein maatwerkvoorschriften vast te stellen. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 10 augustus 2016 (201509288). De Raad van State heeft aan dit oordeel ten...

Geluidbelasting hanengekraai is onbegrensd

Aan de geluidbelasting ten gevolge van hanengekraai binnen een niet-vergunningplichtige inrichting zitten geen grenzen voor zover het betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Dit heeft de Raad van State overwogen in een uitspraak van 15 juni 2016 (201506334). Wanneer...

Muziekevenementen als Lowlands horen in incidentele bedrijfssituatie

Op 14 april 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:2686) heeft rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan inzake beroepschriften die zijn ingediend tegen een omgevingsvergunning milieu voor attractiepark Walibi. In deze uitspraak komen met name geluidaspecten aan de orde. Uit de uitspraak...

Uitspraak over beoordeling tonaal geluid

Indien sprake is van tonaal geluid dient op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een straffactor gehanteerd te worden. Rechtbank Limburg ging in haar uitspraak van 2 maart 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:1699) in op de vraag wanneer sprake kan zijn van tonaal...

Achtergrondinformatie Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet aan veel wet- en regelgeving worden getoetst. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de verschillende milieuaspecten voldoen aan de daaraan gestelde regels. Voor het aspect geluid wordt bij veel soorten inrichtingen de Hand...

Beoordelen overtreding geluidnormen middels meetgegevens of berekeningen?

Op 12 januari 2015 (ECLI:NL:RBOBR:2015:95) heeft rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan in een handhavingszaak jegens een inrichting voor onder meer de op- en overslag van diverse producten. Aan de orde was de vraag op welke wijze moet worden vastgesteld of sprake is van een...

De beoordeling van stemgeluid

Een regelmatig terugkerend onderwerp in de jurisprudentie is de wijze waarop stemgeluid bij een inrichting moet worden beoordeeld. In onderhavig artikel ga ik daar nader op in. Op grond van artikel 2.18 Activiteitenbesluit blijft bij het bepalen van geluidsniveaus, als bedoeld...