Mitigerende maatregelen uit MER overnemen in besluit?

Wanneer voor een bepaalde activiteit een milieueffectrapport is opgesteld, moeten in dit rapport onder andere worden beschreven de maatregelen om belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te doen. In sommige gevallen wordt in het milieueffectrapport benadrukt dat de uitvoering van bepaalde maatregelen erg belangrijk is. Moeten deze maatregelen worden overgenomen in het besluit?

Daarbij is het in de eerste plaats van belang om op te merken dat een milieueffectrapport verplicht kan zijn vanwege een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan) of een ‘project’ (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning milieu). In beide situaties dienen op grond van de Wet milieubeheer in het milieueffectrapport de te nemen maatregelen beschreven te worden.

Ten aanzien van een project-MER is in de Wet milieubeheer expliciet voorgeschreven dat het bevoegd gezag voorafgaand aan het nemen van een besluit waarvoor een project-MER is gemaakt, moet onderzoeken of en in hoeverre bepaalde in het MER genoemde maatregelen noodzakelijk zijn ter beperking dan wel ter compensatie van de nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit. Voor zover het bevoegd gezag na een dergelijke inventarisatie tot het oordeel komt dat bepaalde maatregelen niet noodzakelijk zijn ter beperking danwel ter compensatie van de nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, hoeven deze niet dwingend in het besluit te worden voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor maatregelen ten aanzien waarvan reeds op een andere wijze is verzekerd dat deze zullen worden getroffen. Indien maatregelen wel noodzakelijk zijn en de uitvoering daarvan niet anderszins is verzekerd, dienen deze dus wel te worden opgenomen in het normatieve kader van het MER-plichtig besluit.

Ondanks dat een dergelijke verplichting in de wet enkel is opgenomen voor een project-MER, valt uit de jurisprudentie af te leiden dat het voorgaande zowel geldt ten aanzien van een project-MER als een plan-MER. Ingeval van een plan is daarbij nog van belang dat de mogelijkheden om rekening te houden met alle resultaten van het plan-MER worden beperkt door artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Uit de jurisprudentie volgt echter dat ook in bestemmingsplannen steeds meer milieurechtelijke aspecten vastgelegd kunnen worden (bijv. aantal dieren, ABRS 27 maart 2013, 201204658 en soort dieren, ABRS 1 mei 2012, 201202866).

mw. mr. Franca Damen