Muziekevenementen als Lowlands horen in incidentele bedrijfssituatie

Op 14 april 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:2686) heeft rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan inzake beroepschriften die zijn ingediend tegen een omgevingsvergunning milieu voor attractiepark Walibi. In deze uitspraak komen met name geluidaspecten aan de orde. Uit de uitspraak blijkt onder meer dat muziek- en dance-evenementen als Lowlands en Defqon in de incidentele bedrijfssituatie horen.

Situatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten heeft aan attractiepark een omgevingsvergunning voor het reviseren van het milieudeel verleend. De vergunningaanvraag is door Walibi ingediend met het oog op de ontwikkelingen die de komende jaren worden voorzien op met name het vakantiepark en het evenemententerrein. In de periode tot 2020 wordt de realisatie van drie nieuwe grote attracties verwacht, waaronder een muziektheater.

Tegen de omgevingsvergunning is door verschillende partijen beroep ingediend. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op het aspect geluid. In dit artikel sta ik stil bij enkele onderdelen uit de uitspraak.

Juridisch kader

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu dienen verschillende (milieu)aspecten beoordeeld te worden. Een van deze aspecten betreft het aspect geluid. Voor de beoordeling van dit aspect is voor onderhavige kwestie de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van belang (hierna: de Handreiking). Voor een toelichting op deze Handreiking verwijs ik u graag naar mijn artikel “Achtergrondinformatie Handreiking industrielawaai en vergunningverlening”.

Uitspraak

Walibi heeft onder andere een vergunning aangevraagd voor een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Deze afwijking bestaat uit het openen van het park gedurende maximaal 30 dagen per jaar ten behoeve van specifieke activiteiten tot 23.00 uur en waarbij buiten de normale bezoekuren avondopenstellingen plaatsvinden voor feesten en partijen.

In paragraaf 5.3 van de Handreiking is vermeld dat de geluidvoorschriften (mede) dienen te zijn afgestemd op de geluidemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt. Dit is de zogenoemde representatieve bedrijfssituatie. Paragraaf 5.3 van de Handreiking vermeldt voorts dat er inrichtingen zijn waarbij met enige regelmaat meer geluidemissie plaatsvindt dan in de representatieve bedrijfssituatie. Er is dan vaker dan 12 maal per jaar een hogere geluidemissie dan onder de representatieve omstandigheden. Daarbij wordt in principe uitgegaan van maximaal circa één dag-, avond, of nachtperiode per week. Voor die situaties kan het, aldus de Handreiking, na bestuurlijke afweging toelaatbaar worden geacht dat vergunning wordt verleend tot een hogere grenswaarde. Of, en zo ja, in welke mate en frequentie hinder zal optreden, speelt daarbij een belangrijke rol.

De rechtbank heeft in onderhavige uitspraak overwogen dat de in de vergunningaanvraag genoemde avondopenstellingen buiten de normale bezoekuren zijn te beschouwen als regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie. Door in de vergunning op te nemen dat bij Walibi op jaarbasis maximaal 30 dagen met een afwijkende bedrijfssituatie kunnen voorkomen, is het college binnen de bij de Handreiking gehanteerde bandbreedte gebleven.

De activiteiten die in de vergunningaanvraag als representatieve bedrijfssituatie zijn omschreven, zien met name op de exploitatie van het attractiepark en het houden van niet luidruchtige activiteiten op het evenemententerrein. Onder de incidentele bedrijfssituatie vallen twaalf dagen per jaar, waarop een massaal luidruchtig evenement op het evenemententerrein kan worden gehouden. Voorbeelden daarvan zijn de (meerdaagse) muziek- of dance-evenementen als Lowlands en Defqon. Nu dit soort meerdaagse grootschalige evenementen niet vaker dan gedurende maximaal twaalf dagen per jaar zullen worden gehouden, heeft het college deze evenementen naar het oordeel van de rechtbank terecht niet beschouwd als behorende tot de kernactiviteiten van Walibi en aangemerkt als incidentele bedrijfssituaties.

mw. mr. Franca Damen