Niet-technische samenvatting bij vergunningaanvraag

Wanneer een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd, moet deze gepaard gaan met een niet-technische samenvatting. Er wordt door bezwaarmakers nogal eens gesteld dat een dergelijke samenvatting ten onrechte ontbreekt. In de jurisprudentie zijn inmiddels enkele uitspraken te vinden waarin nader wordt ingegaan op het vereiste van een niet-technische samenvatting. In dit artikel sta ik stil bij twee recente uitspraken.

Uitspraak ABRS 14 januari 2015

Een eerste uitspraak betreft een uitspraak van de Afdeling van 14 januari 2015 (201403254). Het gaat in deze zaak over een omgevingsvergunning eerste fase voor het veranderen (van de werking) van een inrichting. Tegen deze vergunning was beroep en vervolgens hoger beroep ingediend. Ter discussie stond de vraag of de bij de vergunningaanvraag gevoegde niet-technische samenvatting in tabelvorm toereikend was.

Om te beoordelen of de tabel kan worden aangemerkt als een niet-technische samenvatting, is uiteraard van belang wat de wet nu exact voorschrijft. Artikel 4.1, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht schrijft voor dat een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu een niet-technische samenvatting moet bevatten van de informatie die de vergunningaanvraag voor het overige moet bevatten.

De betekenis van de niet-technische samenvatting is dat voor een algemeen publiek voldoende inzicht bestaat om zich een oordeel te kunnen vormen over de vergunningaanvraag en de gevolgen die de inrichting voor het milieu zou kunnen hebben (zie ook ABRS 26 november 20013, 200204619).

De aanvraag van de vergunning, zoals deze in de uitspraak van 14 januari 2015 aan de orde was, kent in tabelvorm een beschrijving van, kort gezegd, de veranderingen van de activiteiten in de inrichting. De milieugevolgen van die veranderingen zijn niet in één samenhangende samenvatting beschreven, maar worden inzichtelijk gemaakt door met name de bij de aanvraag behorende rapporten.

Het bevoegd gezag was van mening dat de aanvraag hiermee voor een algemeen publiek voldoende inzicht geeft om zich een oordeel te kunnen vormen over de aanvraag en de gevolgen voor het milieu. Dit geldt naar de mening van het college te meer nu de diverse milieugevolgen van de voorgenomen veranderingen op een ook voor het algemeen publiek begrijpelijke wijze op een rij zijn gezet in onder meer het voor de vergunning opgestelde MER-beoordelingsbesluit.

De Afdeling is van oordeel dat het bevoegd gezag zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de vergunningaanvraag in dit opzicht voldoende informatie bevatte.

Rechtbank Gelderland 17 december 2014

Een andere recente uitspraak waarin wordt ingegaan op de vereiste niet-technische samenvatting betreft een uitspraak van rechtbank Gelderland van 17 december 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:7797). In deze uitspraak gaat het om een omgevingsvergunning milieu voor het oprichten en in werking hebben van een biogasinstallatie. Tegen deze vergunning was beroep ingediend. In het beroepschrift werd onder meer gesteld dat bij de vergunningaanvraag ten onrechte geen niet-technische samenvatting was gevoegd. De rechtbank oordeelde daarover het volgende.

Mede gelet op de Nota van toelichting bij artikel 4.1 van de Regeling omgevingsrecht (Stb. 2010, 231), gelezen in samenhang met de Nota van toelichting bij het Besluit tot wijziging van het, thans niet meer van kracht zijnde, Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer (Stb. 1997, 418), moet in het concreet geval worden beoordeeld of het nodig is om een niet-technische samenvatting in de vergunningaanvraag op te nemen. Van belang daarbij is de aard van de desbetreffende gegevens in relatie tot de begrijpelijkheid ervan voor het algemeen publiek.

In de vergunningaanvraag zijn vele bijlagen opgenomen, waaronder onder andere de volgende bijlagen:

  • een bijlage met een opsomming van de relevante milieuaspecten met een verwijzing naar de relevante onderzoeken;
  • een bijlage met een beschrijving van alle procesonderdelen en de verwachte milieueffecten op hoofdlijnen;
  • een bijlage met een blokschema met een overzicht van alle bedrijfsprocessen en benodigde grond- en afvalstoffen en het hergebruik van deze stromen.

Naar het oordeel van de rechtbank verschaffen deze stukken voor een algemeen publiek voldoende inzicht over de vergunningaanvraag en de gevolgen die de inrichting voor het milieu heeft. Het bevoegd gezag heeft deze bijlagen daarom in redelijkheid als een niet-technische samenvatting in de zin van artikel 4.1, tweede lid, van de Regeling omgevingsrecht kunnen aanmerken.

Het is dus van belang dat bij een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu een niet-technische samenvatting wordt gevoegd. Ondanks dat deze, zoals blijkt uit de hiervoor aangehaalde uitspraken, verschillende vormen kan aannemen, is het wel van belang om hier aandacht voor te houden.

mw. mr. Franca Damen