Uitspraak over beoordeling tonaal geluid

Indien sprake is van tonaal geluid dient op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een straffactor gehanteerd te worden. Rechtbank Limburg ging in haar uitspraak van 2 maart 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:1699) in op de vraag wanneer sprake kan zijn van tonaal geluid.

Situatie

De uitspraak heeft betrekking op een omgevingsvergunning die is verleend voor de wijziging van een veehouderij. Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor de wijziging van een varkenshouderij in een varkenshouderij met pluimveehouderij.

Tegen deze uitspraak is onder meer beroep ingediend door omwonenden van de veehouderij (hierna: appellanten). Appellanten vrezen onder andere voor geluidoverlast en stellen zich op het standpunt dat het akoestisch onderzoek niet op juiste wijze is uitgevoerd.

Juridisch kader

Een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet aan veel wet- en regelgeving worden getoetst. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de verschillende milieuaspecten voldoen aan de daaraan gestelde regels. Voor het aspect geluid wordt daarbij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (hierna: de Handreiking) in acht genomen. De Handreiking is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai. Naast de Handreiking is onder meer de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van belang. Enige achtergrondinformatie over de Handreiking kunt u lezen in mijn artikel over deze Handreiking.

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu moet ook rekening worden gehouden met bijzondere geluiden die als extra hinderlijk worden beschouwd. Het betreft bijvoorbeeld tonaal geluid. Bij de beoordeling wordt, als er sprake is van deze bijzondere geluiden, een toeslag op de gemeten (of berekende) geluidbelasting in meerdering gebracht voordat aan de geluidvoorschriften wordt getoetst. Bij het opstellen van de geluidvoorschriften moet rekening worden gehouden met de toeslag. Het gaat om een toeslagfactor van 5 dB. Als het tonaal geluid niet continu optreedt, wordt de correctiefactor toegepast voor dat deel van de tijd dat sprake is van tonaal geluid. Dit wordt nader uitgewerkt in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Uitspraak

Appellanten hebben gesteld dat tonaal geluid van de laadklep van vrachtwagens ten onrechte niet in de geluidemissie is verdisconteerd door een straffactor te hanteren. Te dien aanzien heeft de rechtbank overwogen dat dit geluid zich kan voordoen bij het verladen van varkens. Ingevolge de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening hoeft hiermee alleen rekening te worden gehouden indien het tonale aspect herkenbaar is bij de ontvanger.

“In het rapport wordt geconcludeerd dat, uitgaande van een geluidvermogen van de lift van 80 dB(A), het geluid bij de omliggende woningen nog ten hoogste 15 dB(A) zal bedragen en dus (ruim) beneden het heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid blijft. Om die reden is van een herkenbaar tonaal geluid ter plaatse van de geluidgevoelige objecten geen sprake. De rechtbank ziet geen aanleiding aan de juistheid van die conclusie te twijfelen.”

Deze conclusie van de rechtbank is naar mijn mening in overeenstemming met de Handreiking. Daarin staat immers vermeld dat in ieder geval als criterium moet worden aangehouden dat het tonale karakter duidelijk hoorbaar is bij de ontvanger. Vanwege het subjectieve karakter van deze beoordelingssystematiek verdient het ingevolge de Handreiking aanbeveling een tonaal karakter door twee of meer representanten van het bevoegd gezag te laten vaststellen. Bij de vaststelling dient bijzonder aandacht te worden besteed aan mogelijke interferentieverschijnselen.

mw. mr. Franca Damen