Verduidelijking maatwerkvoorschriften t.a.v. stof in Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit wordt ten aanzien van verschillende milieuaspecten c.q. milieuactiviteiten de mogelijkheid geboden tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Deze mogelijkheid bestaat onder andere ten aanzien van het aspect stof. Omdat de huidige tekst daarvoor niet helemaal duidelijk wordt geacht, wordt deze tekst verduidelijkt in een wijzing van het Activiteitenbesluit. Een ontwerp hiervoor is op 16 maart 2016 bekend gemaakt (Staatscourant 2016, 13076).

De wettelijke grondslag voor het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van het aspect stof is neergelegd in artikel 2.7 van het Activiteitenbesluit. Dit artikel beoogt drie maatwerkmogelijkheden te geven, namelijk:

  • de mogelijkheid om af te wijken van de emissiegrenswaarden voor luchtemissies uit puntbronnen;
  • de mogelijkheid tot het stellen van eisen aan diffuse emissies;
  • de mogelijkheid tot het stellen van andere eisen om luchtverontreiniging tegen te gaan.

Afwijken met een maatwerkvoorschrift kan leiden tot zowel strengere als minder strenge emissiegrenswaarden. Strengere voorwaarden dan haalbaar met de toepassing van de beste beschikbare technieken moeten gesteld worden als de milieukwaliteitsnormen in het geding zijn. In het geval van minder strenge eisen kan dit alleen het geval zijn als het realiseren van de emissiegrenswaarden uit tabel 2.5 tot buitensporig hoge kosten zou leiden als gevolg van de geografische ligging, plaatselijke milieuomstandigheden of technische kenmerken van de betrokken installatie.

mw. mr. Franca Damen