Vergunningen en procedureel

Bedrijven moeten voldoen aan de geldende milieuregels. Soms hoeft voor het oprichten of veranderen (van de werking) van een bedrijf alleen een melding te worden gedaan. Het bedrijf moet er dan zelf voor zorgen dat het voldoet aan de regels. Dit wordt dan niet vooraf door de overheid getoetst. Dit is anders als voor het oprichten of veranderen (van de werking) van een bedrijf een omgevingsvergunning milieu is vereist. Dan toetst de overheid wel vooraf of aan de regels wordt voldaan.

Bij de omgevingsvergunning milieu kunnen veel vragen aan de orde komen. Bijvoorbeeld de vraag of sprake is van een milieuneutrale verandering, de vraag of de overheid bevoegd is om een omgevingsvergunning milieu te actualiseren of procedurele vragen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over vergunningen en procedurele aspecten.

Uitvoerige uitspraak van rechtbank Gelderland over vergistingsinstallatie

Op 17 december 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:7797) heeft rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over een vergistingsinstallatie. In deze uitspraak komen diverse verhelderende aspecten aan de orde. Hierop ga ik in onderhavig artikel nader in. Situatie Aan de orde is een omgevi...

Uitspraak Afdeling over mestvergisting

Op 4 februari 2015 (201405317) deed de Afdeling een uitspraak over een vergistingsinstallatie. In deze uitspraak komen een aantal aspecten aan de orde die bij een vergunningprocedure voor een vergistingsinstallatie altijd van belang zijn. Op deze aspecten ga ik in dit artikel nad...

Heldere uitspraak over aantal vergunningtechnische aspecten

Op 14 januari 2015 (201403254) deed de Afdeling een uitspraak waarin op een heldere wijze werd ingegaan op een aantal vergunningtechnische aspecten. Onder meer de revisievergunning en de veranderingsvergunning kwamen daarbij aan de orde, mede in relatie tot de best beschikbare te...

Niet-technische samenvatting bij vergunningaanvraag

Wanneer een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd, moet deze gepaard gaan met een niet-technische samenvatting. Er wordt door bezwaarmakers nogal eens gesteld dat een dergelijke samenvatting ten onrechte ontbreekt. In de jurisprudentie zijn inmiddels enkele uitspraken te v...

Heldere uitspraak rechtbank Oost-Brabant omtrent omgevingsvergunning milieu

Op 6 juni 2014 (ECLI:NL:RBOBR:2014:3163) deed rechtbank Oost-Brabant een interessante uitspraak over een uitbreiding van een pluimveehouderij. Daarin kwamen meerdere aspecten aan de orde die relevant zijn voor de (agrarische) adviespraktijk. Op de belangrijkste onderdelen ga ik i...

Milieuneutrale wijziging: wat gebeurt er met de onderliggende vergunning?

In de praktijk rijzen er regelmatig vragen omtrent de toepassing van de mogelijkheid van een milieuneutrale wijziging. Een van deze vragen is wat er gebeurt met de onderliggende omgevingsvergunning indien een milieuneutrale wijziging worden vergund. In onderhavig artikel ga ik da...

Revisievergunning in de Wabo

Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor het veranderen van (de werking van) een vergunningplichtige inrichting kan het bevoegd gezag, uit eigen beweging of op verzoek (ook van vergunninghouder), bepalen dat een zogeheten revisievergunning wordt aangevraagd. Een revisievergunning i...

BBT-toets: een praktisch overzicht

Wanneer een omgevingsvergunning milieu benodigd is, is BBT een van de onderwerpen die aan de orde hoort te komen. In dit artikel probeer ik een praktisch overzicht te geven van een aantal relevante bepalingen met betrekking tot de BBT-toets. Beoordelingskader BBT Het beoord...

Voorschriften milieuneutrale wijziging

Wanneer een inrichting een milieuneutrale wijziging door wil voeren, dient de onderliggende omgevingsvergunning milieu in werking te zijn getreden. Aan een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging kunnen voorschriften worden verbonden. Dit volgt uit een uitspraak van...

Veranderen inrichting: nieuwe vergunning en/of melding vereist?

Inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer vallen, afhankelijk van het type inrichting in meerdere of mindere mate, onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Vaak is echter ook nog een omgevingsvergunning nodig. Bij een verandering van een inrichting is in de prak...

Meldplicht Activiteitenbesluit vs. vergunningplicht Wabo

In de dagelijkse (advies)praktijk blijven regelmatig interessante vragen bestaan over de verhouding tussen de vergunningplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de meldplicht op grond van het Activiteitenbesluit. Bij de vergunningplicht kan...

Inrichting type C: onjuiste definitie in Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. Afhankelijk van het type inrichting kan het Activite...

Vergunnen van milieuneutrale wijziging

Door de vele wijzigingen in de wet- en regelgeving worden we nogal eens geconfronteerd met specifieke vragen over hoe oude en nieuwe wet- en regelgeving zich ten opzichte van elkaar verhouden. Een interessante vraag rees in de situatie waarbij voor het oprichten van een bepaalde...
1 2