Wanneer eindigt route-inzameling afvalstoffen?

Degene die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen vervoert, moet zolang hij die afvalstoffen onder zicht heeft, een begeleidingsbrief bij die afvalstoffen aanwezig hebben. Dat geldt ook voor een route-inzameling van afvalstoffen. Maar wat als tijdens de route-inzameling tijdelijk wordt geparkeerd voordat de afvalstoffen de eindverwerker hebben bereikt? Zijn dan twee begeleidingsbrieven vereist? Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beantwoordde deze vraag in een arrest van 28 december 2016, gepubliceerd op 4 januari 2017, door vast te stellen wanneer een route-inzameling eindigt (ECLI:NL:GHARL:2016:10598).

De verplichting om een begeleidingsbrief bij het vervoer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aanwezig te hebben, is opgenomen in artikel 10.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer (Wm). Aan welke eisen een begeleidingsbrief moet voldoen, is vastgelegd in artikel 10.39 Wm gelezen in samenhang met artikel 10.38 Wm.

Over de verplichting om een begeleidingsbrief aanwezig te hebben, zijn meer regels gesteld in het Besluit gebruik melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. In dit besluit is ook een definitie opgenomen van ‘route-inzameling’:

“inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen volgens een vooraf bepaalde route waarbij de afvalstoffen tijdens het vervoer worden samengevoegd met gelijksoortige afvalstoffen die worden afgegeven door verschillende personen”

In de wet is niet vastgelegd op welk moment de route-inzameling eindigt. Naar het oordeel van het hof brengt een redelijke wetsuitleg met zich dat (in de kwestie die aan de orde was in het arrest van 28 december 2016) de route-inzameling eindigt als het afval bij de eindverwerker uit de container wordt gehaald en niet als de gesloten container tijdelijk wordt geparkeerd.

Het tijdelijk parkeren van met afval geladen voertuigen kan volgens het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) wel als het overslaan van afvalstoffen worden aangemerkt. Maar dat betekent nog niet dat dan de route-inzameling eindigt. Als de route-inzameling na tijdelijk parkeren nog niet is geëindigd – zoals in het arrest van 28 december 2016 – dan is voor het verdere vervoer van de afvalstoffen naar de eindverwerker geen nieuwe begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.39 Wm vereist.

mw. mr. Franca Damen