Wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen

In de Staatscourant van 2 januari 2017 stond een voorpublicatie van het ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen.  Onder andere het Besluit inzamelen afvalstoffen en het Besluit omgevingsrecht worden gewijzigd.

Aanleiding voor de voorgestelde wijzigingen zijn verschillende ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat besluiten die hierop van toepassing zijn op een aantal punten aangepast moeten worden.

Besluit inzamelen afvalstoffen

Het Besluit inzamelen afvalstoffen wordt op enkele plaatsen aangepast en aangevuld. In een nieuw artikel 1b Besluit inzamelen afvalstoffen wordt voor inzamelaars van gescheiden aangeleverde bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen de verplichting opgenomen om deze afvalstoffen ook gescheiden in te zamelen. Deze verplichting geldt niet als anders is bepaald in een vergunning ex artikel 10.48, eerste lid, Wet milieubeheer.

De verplichting beperkt zich tot bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot een categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer en die gescheiden worden afgegeven. Voor de ontdoeners en verwerkers van deze categorieën afvalstoffen geldt namelijk al de verplichting om deze afvalstoffen gescheiden te houden.

Als een inzamelvergunning het niet toestaat om bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen samen te voegen, kan een inzamelaar een wijziging van zijn vergunning aanvragen. De inzamelaar moet dan wel aantonen dat het samenvoegen van de verschillende categorieën afvalstoffen uit bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer er niet toe leidt dat de verwerking conform de minimumstandaard van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) in gevaar komt.

Het verwerken of nuttig toepassen van afvalstoffen conform deze minimumstandaard van het LAP is ook een belangrijke reden voor de invoering van de verplichting voor inzamelaars om de afvalstoffen gescheiden in te zamelen. Zo wordt namelijk voorkomen dat gescheiden aangeleverde afvalstoffen door de inzamelaar worden gemengd. Want in dat geval moeten de afvalstoffen na aankomst bij de afvalverwerkingsinstallatie of plaats van nuttige toepassing weer worden gescheiden voordat ze kunnen worden verwerkt of nuttig kunnen worden toegepast. Maar omdat het (opnieuw) scheiden van de afvalstoffen niet altijd mogelijk is, bestaat het risico dat de afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wanneer ze gescheiden zouden zijn gebleven.

Besluit omgevingsrecht

In het Besluit omgevingsrecht wordt voor het bevoegd gezag een nieuwe bevoegdheid opgenomen om vergunningvoorschriften te wijzigen c.q. te actualiseren. Binnen een jaar na publicatie (van een wijziging) van het afvalbeheerplan in de Staatscourant:

  • moet het bevoegd gezag toetsen of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan, en
  • moet het bevoegd gezag, indien noodzakelijk, de vergunningvoorschriften actualiseren.

Op deze manier wordt bereikt dat de wijze van verwerking van afvalstoffen zo hoogwaardig mogelijk plaatsvindt.

Slot

De wijzigingen treden op een later moment in werking. De datum van inwerkingtreding is op het moment van de voorpublicatie van het ontwerpbesluit, zoals hiervoor besproken, nog niet bekend.

mw. mr. Franca Damen