Aanvullende gegevens aanvraag Nb-vergunning

De ontwikkelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet gaan snel. De ‘trend’ in de jurisprudentie van de Afdeling lijkt te zijn dat er steeds striktere eisen worden gesteld aan externe saldering. Een ander voorbeeld dat kan worden genoemd, is het onderuitgaan van een aantal provinciale depositiebanken. Dit alles leidt ertoe dat aanvragen om een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) met regelmaat moeten worden aangepast c.q. aangevuld. Daarvoor worden vaak beperkte termijnen geboden. Mag dat zomaar?

Op 27 augustus 2014 (201310732) deed de Afdeling hierover een uitspraak. In deze zaak was een project aan de orde waarvoor een Nb-vergunning was vereist. Bij de aanvraag om de Nb-vergunning ontbraken echter de benodigde salderingsberekeningen.

Als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van het besluit, moet het bevoegd gezag de aanvrager op grond van artikel 4:5 Awb in de gelegenheid stellen om de aanvraag binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Hoe lang deze termijn minimaal moet en/of maximaal mag bedragen, is niet wettelijk bepaald.

In onderhavige kwestie had de provincie de aanvrager gedurende 12 weken in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens alsnog in te dienen. Omdat binnen die termijn niet alle verzochte gegevens waren overgelegd, heeft de provincie besloten om de aanvraag buiten behandeling te laten. De vergunningaanvrager heeft tegen dit besluit geageerd en gesteld dat de termijn van 12 weken te kort was.

De Afdeling overwoog dat een hersteltermijn moet zijn afgestemd op de aard en de omvang van de gevraagde gegevens en bescheiden. De lengte van die termijn dient zodanig te zijn dat een aanvrager in beginsel in staat kan worden geacht dat alle gevraagde gegevens en bescheiden voor de afloop van de hersteltermijn aan het bevoegd gezag aan te leveren.

Een termijn van 12 weken achtte de Afdeling in onderhavige kwestie voldoende. Dit is een belangrijke uitspraak voor de praktijk, nu provincies vaak korte termijnen stellen voor het indienen van aanvullende gegevens in het kader van een aanvraag om een Nb-vergunning. Van belang om daarbij nog op te merken is dat in de uitspraak enkel wordt gesproken over het overleggen van salderingsberekeningen. Dat lijkt te impliceren dat de saldering op zichzelf wel rond was, maar enkel nog de berekeningen dienden te worden overgelegd (in de uitspraak wordt daar niet nader op ingegaan). Wanneer aldus nog (extra) saldering dient te worden geregeld – tengevolge van bijvoorbeeld de uitspraken van de Afdeling van 13 november 2013 – dan dient mijns inziens geconcludeerd te worden dat een termijn van 12 weken onredelijk kort is.

mw. mr. Franca Damen