Bestemmingsplan vernietigd wegens strijd met “aanhaakregime” Nb

In de uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201402159) is een bestemmingsplan van de gemeente Eemsmond aan de orde. In het bestemmingsplan is een planregel opgenomen, waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bij het toestaan van bouwwerken en werken geen werkzaamheden rekening zal houden met de specifieke bescherming en instandhouding van het Natura 2000-gebied Waddengebied door het voorkomen van significant negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van de gebieden. Deze bepaling houdt een opdracht aan het college in om op een zodanige manier gebruik te maken van de het college op grond van de Wabo en het bestemmingsplan toekomende bevoegdheden, dat strijd met de Natuurbeschermingswet moet worden voorkomen. Deze bepaling bevat daarmee voor het college een bindende instructienorm die een resultaatsverplichting inhoudt en tegelijkertijd een dwingend toetsingskader voor omgevingsvergunningen die bij het college worden aangevraagd en die zien op activiteiten waarvoor het bestemmingsplan regels stelt. De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 6 augustus 2014 (201207794); voor een toelichting op deze uitspraak verwijs ik u graag naar mijn artikel “Natura 2000-gebieden waarborgen in bestemmingsplan”.

De Afdeling acht deze planregel niet acceptabel. Uit de artikelen 47 Nb e.v. volgt dat een omgevingsvergunning die betrekking heeft op projecten waarvoor tevens een vergunning op grond van artikel 19d Nb nodig is, alleen wordt verleend als de provincie heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. De regeling in het bestemmingsplan heeft als strekking dat de toetsing aan de Nb door het college te laten verrichten, terwijl deze toetsing gelet op het stelsel van de Natuurbeschermingswet en Wabo (ook bij de aanhaakplicht) is voorbehouden aan de provincie. De planregel is daarom in strijd met artikel 47b Nb en artikel 2.27, eerste lid, Wabo.

mw. mr. Franca Damen