Beweiding en bemesting opnemen in Nb-vergunning

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over beweiding en bemesting in het kader van vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. Uit de uitspraak volgt dat beweiding en bemesting in een Nb-vergunning moeten worden opgenomen.

Situatie

MOB heeft bij het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg (hierna: GS) een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen een melkrundveehouderij. Het betrof een verzoek om handhavend op te treden wegens het ontbreken van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) voor het beweiden van het melkrundvee en het uitrijden van mest nabij een Natura 2000-gebied. De melkrundveehouderij ligt op een afstand van ongeveer 2 km van het betrokken Natura 2000-gebied.

Nadat GS het handhavingsverzoek heeft afgewezen en het bezwaar van MOB tegen het afwijzingsbesluit ongegrond heeft verklaard, heeft MOB beroep ingediend bij de Afdeling.

Juridisch kader

Op grond van artikel 19d, eerste lid, Nb is een vergunning nodig voor, kort gezegd, projecten en andere handelingen die een significant negatief effect c.q. een verslechterend effect kunnen veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Er geldt een uitzondering op de vergunningplicht wanneer sprake is van bestaand gebruik.

Uitspraak

De Afdeling heeft in haar uitspraak van 4 februari 2015 (201305073) geoordeeld dat GS bij de voorbereiding van de besluitvorming niet heeft onderzocht of het beweiden van koeien en het uitrijden van mest in de nabijheid van het betrokken Natura 2000-gebied een overtreding van artikel 19d, eerste lid, Nb tot gevolg hebben. Zo heeft GS niet onderzocht op welke afstand de bij het bedrijf in gebruik zijnde percelen van dit gebied en de daarin voorkomende stikstofgevoelige habitattypen liggen en of deze percelen worden gebruikt voor beweiden en bemesten. GS beschikte ook niet over informatie over de feitelijke situatie ter plaatse. Gelet daarop heeft GS niet kunnen stellen dat de ammoniakemissie ten gevolge van het beweiden en bemesten geen verslechterend effect kan hebben op het betrokken Natura 2000-gebied.

Verder heeft de Afdeling van belang geacht dat wanneer ervan zou worden uitgegaan dat de uitstoot als gevolg van het beweiden en bemesten een verslechterend effect kan hebben op het betrokken Natura 2000-gebied, GS niet heeft onderbouwd dat sprake is van bestaand gebruik en om die reden geen Nb-vergunning benodigd zou zijn. GS heeft daartoe niet kunnen volstaan met een verwijzing naar gegevens met betrekking tot de uitvoering van de Meststoffenwet voor wat betreft het uitrijden van mest.

Tot slot heeft de Afdeling nog overwogen dat voor de betrokken melkrundveehouderij inmiddels een Nb-vergunning is verleend, maar dat deze niet ziet op de activiteiten beweiden en bemesten. Daaruit volgt derhalve dat een Nb-vergunning hierop mede betrekking moet hebben. Nog steeds laat de Afdeling evenwel na om te onderbouwen op welke wijze zou moeten worden beoordeeld of beweiding en bemesting significante negatieve effecten kunnen veroorzaken. Daarvoor bestaan namelijk geen (erkende) rekenmethodes.

mw. mr. Franca Damen