Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 1): algemeen

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ondanks dat het PAS volgens de Advocaat-Generaal veelbelovende oplossingen bevat, bestaat over het geheel genomen aanmerkelijke twijfel over de juridische houdbaarheid van het PAS.

Achtergrond

De Raad van State heeft op 17 mei 2017 tussenuitspraken gedaan over:

  • het PAS in algemene zin;
  • beweiden en bemesten en de uitzondering voor deze activiteiten op de vergunningplicht ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb).

De Raad van State kan niet met zekerheid vaststellen of het PAS in algemene zin in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en evenmin of de vrijstelling van de Wnb-vergunningplicht voor beweiden en bemesten hiermee in overeenstemming is.

Daarom heeft de Raad van State hierover een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Voor een nadere toelichting daarop verwijs ik graag naar mijn blogserie over de tussenuitspraken van de Raad van State.

Conclusie A-G

Voor het beantwoorden van de prejudiciële vragen wordt het Hof van Justitie voorzien van een conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G). De A-G heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen (zaken C-293/17 en C-294/17).

Mijn blogserie over deze conclusie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. algemeen [betreft dit deel van de blogserie]
  2. beweiden en bemesten
  3. passende beoordeling
  4. maatregelen
  5. drempel- en grenswaarde
  6. streep door PAS?

Vervolg

De conclusie van de A-G heeft geen directe gevolgen voor de praktijk. Het is eerst aan het Hof van Justitie om de prejudiciële vragen van de Raad van State te beantwoorden en vervolgens aan de Raad van State om aan de hand hiervan een uitspraak te doen over het PAS.

mw. mr. Franca Damen