Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 5): drempel- en grenswaarde

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (zaken C-293/17 en C-294/17). In dit deel van mijn blogserie over de conclusie van de A-G ga ik in op de drempel- en grenswaarde in het PAS en de vraag of deze waarden in overeenstemming met artikel 6 Habitatrichtlijn zijn.

Achtergrond

In het PAS is een uitzondering op de vergunningplicht ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb) opgenomen voor activiteiten die een stikstofdepositie veroorzaken die de drempel- of grenswaarde niet overschrijdt. Voor een nadere toelichting verwijs ik graag naar deel 5 (drempel- en grenswaarde in relatie tot Habitatrichtlijn) van mijn blogserie over de tussenuitspraak van de Raad van State van 17 mei 2017 over het PAS.

Omdat de Raad van State niet met zekerheid kon vaststellen dat de drempel- en grenswaarde in overeenstemming zijn met artikel 6 Habitatrichtlijn, heeft de Raad van State hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

Conclusie A-G

Volgens de A-G maakt artikel 6 Habitatrichtlijn het mogelijk om een uitzondering op de Wnb-vergunningplicht te maken voor activiteiten (projecten en andere handelingen) die een stikstofdepositie veroorzaken die een drempel- of grenswaarde niet overschrijdt. Voorwaarde daarvoor is dat op grond van objectieve gegevens vanuit wetenschappelijk oogpunt redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat deze stikstofdepositie geen significante gevolgen zal hebben voor Natura 2000-gebieden.

De A-G heeft daarbij ook overwogen dat het denkbaar is dat de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) en de grenswaarde (1,0 of 0,05 mol/ha/jaar) voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd om elke redelijke wetenschappelijke twijfel weg te nemen dat extra stikstofdepositie in deze omvang geen significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Daarbij acht de A-G van belang dat deze waarden slechts een fractie zijn van de kritische depositiewaarden.

Kortom: het lijkt erop dat de drempel- en grenswaarde in het PAS stand kunnen houden en dat voor activiteiten met een stikstofdepositie die deze waarde niet overschrijdt dan geen Wnb-vergunning nodig is.

Andere delen blogserie

Over de andere onderdelen van de conclusie van de A-G kunt u meer lezen in de andere delen van mijn blogserie:

  1. algemeen
  2. beweiden en bemesten
  3. passende beoordeling
  4. maatregelen
  5. drempel- en grenswaarde [betreft dit deel van de blogserie]
  6. streep door PAS?

mw. mr. Franca Damen