Blogserie uitspraken PAS (deel 1): tijdelijk geen Wnb-vergunningen

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State twee tussenuitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. In deze uitspraken heeft de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Op 24 mei 2017 werd bekend gemaakt dat er voorlopig geen nieuwe besluiten worden genomen op basis van het Programma Aanpak Stikstof. In mijn blogserie ‘uitspraken PAS’ ga ik hier verder op in.

Voorlopig geen nieuwe besluiten

De partijen die zijn betrokken bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben gezamenlijk besloten dat er voorlopig geen ontwerpbesluiten en ontwerp verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) met een toename van stikstofdepositie en toekenning van ontwikkelingsruimte op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb), onderdeel Natura 2000, meer worden afgegeven.

Dit bericht werd op 24 mei 2017 bekend gemaakt. Als reden is “de voorbereiding van de komende actualisatie in het kader van het PAS” genoemd. Deze actualisatie heeft betrekking op een verbetering van het PAS-instrumentarium. Op 15 juni 2017 vindt hierover besluitvorming plaats. Daarna volgt verdere informatie.

De actualisatie is naar mijn mening opmerkelijk te noemen, omdat op 17 maart 2017 de meest recente versie van het PAS in werking is getreden. Eerdere actualisaties van het PAS waren geen aanleiding om voorlopig geen besluiten op basis van de Wnb te nemen. Zijn de tussenuitspraken van de Raad van State over het PAS wellicht de aanleiding voor het besluit van de PAS-partijen?

Tussenuitspraken Raad van State over PAS

In de tussenuitspraken over het PAS heeft de Raad van State namelijk geoordeeld dat aan het PAS gebreken kleven. Daarnaast heeft de Raad van State in de tussenuitspraken overwogen dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het PAS in overeenstemming is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Daarom heeft de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

De Raad van State heeft verzocht om de vragen uiterlijk 1 juli 2018 te beantwoorden. Op die datum treedt namelijk de tweede periode van het PAS in werking. Dat betekent dat vanaf die datum weer nieuwe depositieruimte voor economische ontwikkelingen vrijkomt. Het zou goed zijn als er dan meer duidelijkheid is over de (on)verenigbaarheid van het PAS met artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

De tussenuitspraken bevatten verder overwegingen over verschillende interessante onderwerpen in het kader van de natuurbeschermingswetgeving, zoals de uitleg van de begrippen project en andere handeling, beweiden en bemesten, de verschillende soorten maatregelen (instandhoudingsmaatregelen, beheermaatregelen, beschermingsmaatregelen, mitigerende maatregelen, compenserende maatregelen) en de verschillende soorten economische ontwikkelingen (waaronder de autonome ontwikkeling) in het kader van het PAS.

In mijn blogserie ‘uitspraken PAS’ ga ik op de verschillende overwegingen van de Raad van State in. Daarbij komen vanzelfsprekend ook de gestelde prejudiciële vragen aan de orde.

mw. mr. Franca Damen