Blogserie uitspraken PAS (deel 13): beweiden en bemesten

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State twee tussenuitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. In deel 1 tot en met deel 12 van mijn blogserie ben ik ingegaan op de ‘algemene zaak’. In deel 13 tot en met deel 15 ga ik in op de uitspraak die gaat over beweiden en bemesten (ECLI:NL:RVS:2017:1260).

Centrale vraag

De uitspraak gaat over twee besluiten, inhoudende de weigering om handhavend op te treden tegen het zonder natuurbeschermingswetvergunning weiden van vee en bemesten van gronden door agrarische bedrijven. Deze activiteiten die stikstofdepositie kunnen veroorzaken op Natura 2000-gebieden zijn in de provinciale verordeningen van Gelderland en Limburg uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).

De stikstofdepositie die door het weiden van vee en bemesten van gronden wordt veroorzaakt, kan verslechterende gevolgen hebben voor de natuurlijke kwaliteit van habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied. Als die verslechterende effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, is op grond van artikel 6 van de Habitatrichtlijn een toestemming van het bevoegd gezag vereist.

In de uitspraak staat de vraag centraal of de uitzondering op de Wnb-vergunningplicht voor het weiden van vee en het bemesten van gronden verenigbaar is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

Juridisch kader

In een uitspraak van 4 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:316) heeft de Raad van State geoordeeld dat een Wnb-vergunningplicht kan gelden voor beweiden en bemesten. Dit heeft ertoe geleid dat per 27 april 2016 in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 een uitzondering op de vergunningplicht voor deze activiteiten is opgenomen.

Dit besluit is met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 echter komen te vervallen. Op grond van de Wet natuurbescherming kunnen provincies thans in een eigen verordening een uitzondering op de Wnb-vergunningplicht voor beweiden en bemesten opnemen. In ieder geval de provincies Gelderland en Limburg (waarover de uitspraak gaat) hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.

Project of andere handeling

Voor de vraag of de uitzondering op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten verenigbaar is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn, moet eerst worden beoordeeld of het beweiden en bemesten moeten worden geduid als project of andere handeling. Dat is van belang in verband met de voorwaarden waaronder een categorie van activiteiten kan worden uitgezonderd van de vergunningplicht. In deel 14 en deel 15 van mijn blogserie ga ik hierop in.

Slot: reeds verschenen delen van mijn blogserie

mw. mr. Franca Damen