Brabant laat verzoek stikstofverordening ten onrechte buiten behandeling

Provincie Noord-Brabant heeft er nogal een handje van om aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) buiten behandeling te laten. Dit gold ook voor meldingen c.q. salderingsverzoeken op grond van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant. De Afdeling heeft de provincie in haar uitspraak van 4 maart 2015 (201310488) echter op de vingers getikt.

Situatie

Een varkenshouder had bij de provincie Noord-Brabant een melding annex salderingsverzoek op grond van de Verordening stikstof en Natura 2000 (hierna: Verordening stikstof) ingediend. De provincie heeft de varkenshouder verzocht om uiterlijk op 11 januari 2012 aanvullende gegevens over te leggen. Daarbij heeft de provincie aangegeven dat wanneer de gegevens niet tijdig zouden worden overgelegd, de melding en het verzoek buiten behandeling zouden worden gelaten. Op verzoek van de varkenshouder is deze termijn eenmaal verlengd. De varkenshouder heeft geen gevolg gegeven aan het volledige verzoek van de provincie. Om die reden heeft de provincie de varkenshouder bericht dat de melding en het verzoek op grond van de Verordening stikstof buiten behandeling worden gelaten. De varkenshouder heeft hiertegen beroep ingediend.

Juridisch kader

Op grond van artikel 4:5 Awb kan de overheid besluiten een aanvraag niet te behandelen, indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door de overheid gestelde termijn aan te vullen.

Uitspraak

De Afdeling heeft getoetst of de provincie het verzoek van de varkenshouder op juiste gronden buiten behandeling heeft gelaten. Voor de beoordeling daarvan is de Afdeling eerst ingegaan op de wetsgeschiedenis van artikel 4:5 Awb:

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 4:5 van de Awb (Kamerstukken II, 1988/89, 21 221, nr. 3, blz. 91-93) ziet dit artikel op een onvolledige of ongenoegzame aanvraag, in die zin dat niet is voldaan aan de procedurele of formele vereisten voor het indienen van een aanvraag dan wel dat onvoldoende gegevens of bescheiden die nodig zijn om een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken, zijn verstrekt. Het ontbreken van gegevens of bescheiden kan dan ook alleen leiden tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag, indien het niet mogelijk is zonder die gegevens of bescheiden op de aanvraag te beslissen. Anders ligt het, indien reeds aanstonds, dan wel bij een inhoudelijke beoordeling van de merites van de aanvraag, blijkt dat deze niet voor inwilliging vatbaar is. Artikel 4:5 Awb komt dan niet voor toepassing in aanmerking. Er behoort in dat geval een inhoudelijke beslissing tot afwijzing van de aanvraag te volgen.”

In onderhavige kwestie heeft de Afdeling het volgende overwogen:

  • de door de provincie verzochte aanvulling omtrent de uitgangssituatie was reeds door de varkenshouder overgelegd;
  • de door de provincie verlangde wijziging van een stalsysteem betreft geen aanvulling van gegevens of bescheiden omtrent hetgeen de varkenshouder heeft aangevraagd, maar de door de varkenshouder beoogde situatie als zodanig waarvoor hij saldo uit de depositiebank (die na de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2013 op nul is gezet) toegekend wenste te krijgen;
  • de door de provincie verzochte wijziging van het stalsysteem van een stal – omdat de betreffende emissiefactor van 0,16 kg hoger is dan de in bijlage 1 van de (inmiddels oude) Verordening stikstof vermelde 0,11 kg – betreft geen wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Gelet hierop heeft de provincie het verzoek van de varkenshouder naar het oordeel van de Afdeling ten onrechte buiten behandeling gelaten.

Slot

De provincie heeft er een handje van om aanvragen om een Nb-vergunning buiten behandeling te laten als niet tijdig verzochte gegevens zijn overgelegd. Het kan in die gevallen raadzaam zijn om na te gaan of de door de provincie verzochte gegevens wettelijke voorschriften betreffen en om vervolgens mogelijk bezwaar in te dienen tegen het buiten behandeling laten.

mw. mr. Franca Damen