0

Depositiebank in het kader van de Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg: Nbw) is een wet die met name de laatste jaren tot veel vragen en discussies heeft geleid. Aan deze vragen en discussies komt vooralsnog ook nog geen einde, aangezien de wet continu aan wijzigingen onderhevig is. Binnenkort zal ik meer schrijven over de Natuurbeschermingswet; nu ga ik enkel in op een specifiek onderdeel van de natuurbeschermingswetgeving dat enkel geldt voor de provincie Noord-Brabant.

Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op grond van artikel 19ke en 19kf Nbw de Verordening stikstof en Natura 2000 (in het vervolg: de Verordening) vastgesteld. Op grond van de Verordening moet een initiatiefnemer of drijver van een inrichting het voornemen tot het realiseren van een of meer nieuwe stallen melden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Indien door het realiseren van de nieuwe stallen een saldering als bedoeld in de Verordening nodig is, wordt een daartoe strekkend verzoek gelijktijdig met de melding ingediend. Onder saldering dient te worden verstaan het vereffenen van een door een bedrijf veroorzaakte toename van de N-depositie op een N-gevoelig habitat met de afname van een N-depositie op hetzelfde habitat als gevolg van het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de bedrijfsvoering door een of meer andere bedrijven.

Saldering kan op grond van de Verordening uitsluitend plaatsvinden met N-deposities die zijn opgenomen in de depositiebank die op grond van artikel 12 van de Verordening is ingericht. Met een verzoek tot saldering wordt door Gedeputeerde Staten – de uitzonderingen in artikel 33 en 35 van de Verordening daargelaten – uitsluitend ingestemd indien de depositiebank voldoende en op geschikte locaties gelegen depositierechten bevat om saldering uit te voeren.

Concreet betekent dit dat niet gesaldeerd kan worden indien de depositiebank leeg is. Op het moment van dit schrijven is de depositiebank voor een aantal Natura 2000 gebieden leeg. Dit is niet de eerste keer dat de depositiebank leeg is. Dit heeft tot gevolg dat er niet gesaldeerd kan worden en bedrijven dientengevolge niet, althans niet volledig, verder kunnen met de door hen gewenste uitbreiding in de zin van het realiseren van een of meer nieuwe stallen. Gedeputeerde Staten kunnen en mogen immers niet instemmen met verzochte saldering indien de depositiebank leeg is. De vraag is hoe dan verder.

Het Protocol Depositiebank van de provincie Noord-Brabant gaat nader in op de situatie dat er ten aanzien van een of meerdere Natura 2000 gebieden te weinig ruimte in de depositiebank aanwezig is om de gevraagde saldering uit te voeren. De provincie zal dan in overleg treden met de initiatiefnemer. Er doen zich twee mogelijke situaties voor. Enerzijds kan de situatie bestaan dat er weinig tot geen zicht is op voldoende ruimte in de depositiebank (ten aanzien van de relevante specifieke habitattypen) en dat het om die reden weinig zin heeft om het salderingsverzoek aan te houden. Gedeputeerde Staten zullen in dat geval het salderingsverzoek weigeren. De initiatiefnemer zal dan een nieuw verzoek moeten indienen. Anderzijds kan de situatie bestaan dat er binnen een termijn van zes maanden wel zicht kan zijn op voldoende ruimte in de depositiebank. Alsdan zal het salderingsverzoek gedurende zes maanden worden aangehouden en op een wachtlijst worden geplaatst.

Relevant hierbij om op te merken is dat salderingsverzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige melding – met salderingsverzoek – op grond van de Verordening. Deposities uit de depositiebank worden aldus toegedeeld in volgorde van binnenkomst. Het intrekken van een salderingsverzoek wegens het ontbreken van (voldoende) zicht op voldoende deposities in de depositiebank heeft dan ook tot gevolg dat een nieuw verzoek moet worden gedaan en dat dit verzoek achteraan in de rij van te behandelen verzoeken en toe te kennen deposities komt.

Binnenkort volgen meer artikelen met betrekking tot de Natuurbeschermingswet 1998. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op.

mw. mr. Franca Damen

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 14 =