Drentse voorschriften Nb-vergunning toegestaan

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe verbonden aan vergunningen ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 de zogenaamde een- en driejaarsvoorschriften. De Raad van State oordeelde in een uitspraak van 26 april 2017 (201604199, ECLI:NL:RVS:2017:1142) dat deze voorschriften niet in strijd zijn met artikel 43 van de Natuurbeschermingswet 1998.

De voorschriften volgen uit de ‘Beleidsregel vaststelling een- en driejaarsvoorschriften NB-wetvergunningen’ (Beleidsregel). Met deze voorschriften willen gedeputeerde staten (GS) bewerkstellingen dat vergunningen ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb), zoals die tot 1 januari 2017 gold, daadwerkelijk worden gebruikt en dat de verlening van niet-realistische Nb-vergunningen wordt tegengegaan.

Op grond van de voorschriften moet de houder van de vergunning:

  • binnen één jaar na de verzending van de Nb-vergunning bij GS een plan met tijdpad en acties indienen, waaruit eenduidig blijkt dat de voor de vergunning benodigde bouwkundige voorzieningen binnen drie jaar na verzending van de vergunning zijn gerealiseerd;
  • binnen drie jaar na verzending van de Nb-vergunning de voor de vergunning benodigde bouwkundige voorzieningen hebben gerealiseerd en handelingen hebben verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Artikel 43, eerste lid, Nb bepaalde dat aan een vergunning voorschriften kunnen worden verbonden. Artikel 43, tweede lid, Nb bepaalde wanneer een vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd. Een vergunning kan onder andere worden ingetrokken als de houder van de vergunning handelt in strijd met de daaraan verbonden voorschriften.

De een- en driejaarsvoorschriften zijn naar het oordeel van de Raad van State te herleiden tot één van de doelen die artikel 19e, sub c, Nb behartigt (economisch, sociaal, cultureel en regionale en lokale bijzonderheden). Dat betekent dat de voorschriften passen binnen de regeling van artikel 43 Nb en hiermee niet in strijd zijn.

GS mochten daarom de een- en driejaarsvoorschriften aan Nb-vergunningen verbinden.

mw. mr. Franca Damen