Externe saldering met milieuvergunning en/of Nb-vergunning?

Over externe saldering in het kader van de Natuurbeschermingswet is inmiddels de nodige jurisprudentie verschenen. Zeker nu de Programmatische Aanpak Stikstof er aan lijkt te komen, is en blijft externe saldering een ‘hot item’. In onderhavig artikel ga ik in op de vereisten aan externe saldering indien het stoppend bedrijf beschikt over zowel een milieuvergunning als een natuurbeschermingswetvergunning.

Één van de voorwaarden die wordt gesteld aan externe saldering, is dat er een directe samenhang moet worden aangetoond tussen, kort gezegd, het stoppend bedrijf en het uitbreidend bedrijf. Daartoe dient over het algemeen sprake te zijn van een overeenkomst tussen beide bedrijven. Eveneens dient de vergunning van het stoppend bedrijf ingetrokken te worden en het stoppend bedrijf dient daadwerkelijk te worden beëindigd. Voor een nadere toelichting verwijs ik u graag naar de artikelen die ik hierover eerder schreef, waaronder het artikel ‘Salderen nu en in de toekomst’.

Stel dat het stoppend bedrijf beschikt over zowel een milieuvergunning als een natuurbeschermingswetvergunning, welke vergunning(en) dient c.q. dienen dan te worden ingetrokken? Deze situatie kwam aan de orde in een uitspraak van de Afdeling van 9 april 2014 (201303953). In deze situatie waren enkel de milieuvergunningen van het stoppend bedrijf ingetrokken; de natuurbeschermingswetvergunning was niet ingetrokken. De Afdeling achtte dit voldoende:

“Ook in een geval als thans aan de orde, waarbij niet is gesaldeerd via een depositiebank, maar rechtstreeks met de intrekking van milieuvergunningen, moet het uiterst onwaarschijnlijk worden geacht dat situaties als in 7.2 beschreven voorkomen. In het licht hiervan is het aan IVN [FD: appellante] en anderen om aannemelijk te maken dat in gevallen hier aan de orde niettemin nog gebruik zal kunnen worden gemaakt van de Nbw-vergunningen die zijn verleend voor de bedrijven waarvan de overeenkomstige milieuvergunningen zijn ingetrokken.”

De bewuste rechtsoverweging 7.2 luidt als volgt:

“7.2 In haar uitspraak van 13 november 2013 in zaak nrs. 201303243/1/R2 en andere heeft de Afdeling overwogen dat wanneer een bedrijf nog over een Nbw-vergunning beschikt en dat bedrijf – nadat de bewuste bedrijfsvoering is gestaakt en de vervallen deposities van de ingetrokken milieuvergunning reeds zijn opgenomen in de depositiebank – opnieuw een omgevingsvergunning aanvraagt die overeenkomt met de bedrijfsvoering die ten grondslag ligt aan die geldende Nbw-vergunning, het niet onmogelijk is dat in dergelijke situaties dat bedrijf geen salderingsbesluit nodig heeft, waardoor dus geen saldi aan de depositiebank zouden worden onttrokken en de depositiebank dan stikstofdepositie zou bevatten die in feite niet als vervallen kan worden beschouwd. De Afdeling heeft het voorkomen van dergelijke situaties evenwel dusdanig onwaarschijnlijk geacht (…).”

Kortom: als het stoppend bedrijf over zowel een milieuvergunning als een natuurbeschermingswetvergunning is verleend, is het in het kader van externe saldering in beginsel niet nodig om naast de intrekking van de milieuvergunning tevens tot intrekking van de natuurbeschermingswetvergunning over te gaan.

Daarnaast kan nog worden gewezen op een aantal andere rechtsoverwegingen in deze uitspraak van de Afdeling, namelijk:

“Dat een inrichting als deze (…) inmiddels niet omgevingsvergunningplichtig meer is, wat daar ook van zij, laat onverlet dat de milieuvergunning van de inrichting aan de [locatie b] is ingetrokken ten behoeve van de uitbreiding van de pluimveehouderij aan de [locatie a].”

en

“Dat in het kader van de Beleidsregeling ruimte voor ruimte door de betrokkene bij het bedrijf aan de [locatie d] een bepaalde compensatie is of mogelijk zal worden genoten bij de sloop van de bedrijfsbebouwing, maakt niet dat de beëindiging van milieuvergunningplichtige activiteiten die plaatsvinden binnen die bedrijfsgebouwen niet direct samenhangen met de uitbreiding van de pluimveehouderij aan de [locatie a]. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 14 augustus 2013 in zaak nr. 201205373/1/R2.”

Heeft u vragen over externe saldering, of over de Natuurbeschermingswet en/of de Programmatische Aanpak Stikstof, neemt u dan gerust contact met mij op.

mw. mr. Franca Damen