Geen gecorrigeerd emissieplafond bij Nb-vergunning

In een Nb-vergunningprocedure wordt bij de beoordeling of de aangevraagde situatie leidt tot een toename van de ammoniakemissie niet gerekend met een gecorrigeerd emissieplafond. Dit heeft de Afdeling bevestigd in haar uitspraak van 21 oktober 2015 (201311396).

Aan de orde is een besluit van de provincie Utrecht, waarbij aan een melkrundveehouderij een Nb-vergunning is verleend. Tegen deze vergunning heeft MOB beroep ingediend. In het beroepschrift werd onder andere aangevoerd dat het beleid van de provincie om de gevolgen van de aangevraagde bedrijfssituatie voor de betrokken Natura 2000-gebieden waarop een toename van depositie van het bedrijf maximaal 0,051 mol/ha/jaar is berekend niet bij de beoordeling van de vergunningaanvraag te betrekken, in strijd is met de Natuurbeschermingswet.

Ten aanzien daarvan heeft de Afdeling haar eerdere uitspraken van 8 april 2015 en 15 juli 2015 bevestigd. In deze uitspraken zij heeft overwogen dat de provincie uit de enkele stelling dat een toename van maximaal 0,051 mol/ha/jaar slechts een verwaarloosbaar kleine toename betreft, ten onrechte heeft geconcludeerd dat is uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden door de aangevraagde bedrijfssituatie zullen worden aangetast. Naar het oordeel van de Afdeling kan die conclusie alleen worden gebaseerd op objectieve verifieerbare gegevens verkregen uit (nader) onderzoek. Het louter hanteren van een getalsmatige grens is onvoldoende.

De Afdeling heeft echter aanleiding gezien om dit gebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb te herstellen. Daartoe heeft de Afdeling overwogen dat uit de stukken is gebleken dat de provincie bij de beoordeling van de effecten van de aangevraagde bedrijfssituatie een vergelijking heeft gemaakt tussen het gecorrigeerd emissieplafond in de uitgangssituatie en de ammoniakemissie in de aangevraagde situatie. Het gecorrigeerd emissieplafond is in dit geval de ammoniakemissie die voortvloeit uit de milieuvergunning die op 7 december 2004 gold, gecorrigeerd op basis van de eisen uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

Zoals de Afdeling echter al eerder heeft overwogen, wordt in een Nb-vergunningprocedure bij de beoordeling of een aangevraagde situatie leidt tot een toename van ammoniakemissie niet gerekend met een gecorrigeerd emissieplafond. Uit de stukken in onderhavige kwestie blijkt dat de ammoniakemissie in de aangevraagde bedrijfssituatie lager is dan de toegestane emissie in de uitgangssituatie. Derhalve vindt een afname van ammoniakemissie en daarmee stikstofdepositie op de betrokken Natura 2000-gebieden plaats. Gelet op deze afname is uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de desbetreffende gebieden door de aangevraagde bedrijfssituatie zullen worden aangetast.

mw. mr. Franca Damen