Geen toetsing Nb-vergunning aan Besluit huisvesting

In de uitspraken van de Afdeling van 29 juli 2015 (201404367; zie ook 201404371, 201408058, 201409712, 201410010, 201410395, 201500406) zijn door de provincie Overijssel verleende Nb-vergunningen ten behoeve van veehouderijen aan de orde. In de beroepschriften die MOB tegen deze vergunningen heeft ingediend, heeft MOB onder meer aangevoerd dat de provincie bij de beoordeling van de vergunningaanvraag ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het Besluit huisvesting. Volgens MOB had de provincie moeten beoordelen of de vergunde bedrijfssituatie in overeenstemming is met het Besluit huisvesting. Met dit standpunt van MOB heeft de Afdeling korte metten gemaakt. De provincie dient een aanvraag voor een Nb-vergunning te beoordelen op grond van het toetsingskader dat is opgenomen in de artikelen 19d tot en met 19h van de Natuurbeschermingswet. In de Natuurbeschermingswet noch het Besluit huisvesting noch de Wet milieubeheer – waarop het Besluit huisvesting is gebaseerd – is bepaald dat bij het verlenen van een Nb-vergunning het Besluit huisvesting in acht genomen moet worden.

mw. mr. Franca Damen