Intern salderen: niet corrigeren met Besluit huisvesting!

Op 5 november 2014 heeft de Afdeling weer een belangrijke uitspraak gedaan voor de veehouderij in het kader van de Natuurbeschermingswet. In deze uitspraak heeft de Afdeling zicht uitgelaten over de vraag of al dan niet moet worden gecorrigeerd met het Besluit huisvesting. Het antwoord luidt ontkennend. Dat is dus positief voor de veehouderij.

De situatie

De uitspraak van 5 november 2014 (201309729) heeft betrekking op een vergunning ex artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) voor de wijziging en uitbreiding van een veehouderij. Voor deze wijziging en uitbreiding heeft de veehouderij enkel gebruik gemaakt van eigen ammoniakrechten. Er is dus sprake van intern salderen.

Voor de veehouderij was op 8 juli 1997 een milieuvergunning verleend, welke bij besluit van 30 maart 2010 gedeeltelijk is ingetrokken. De vergunning van 30 maart 2010 staat dus een lagere ammoniakemissie toe dan de vergunning van 8 juli 1997. Gelet op de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2013 (201211640) moet voor de referentiesituatie daarom worden uitgegaan van de ammoniakemissie zoals deze op 30 maart 2010 is vergund, te weten 6597 kg/NH3/jaar.

De Nb-vergunning ziet op de wijziging en uitbreiding van de veehouderij, met een totale ammoniakemissie van 6570,3 kg/NH3/jaar. Dit is derhalve lager dan de vergunde ammoniakemissie in de referentiesituatie.

Het beroep

Tegen deze vergunning is beroep ingediend. Daarin werd, kort gezegd, gesteld dat gecorrigeerd had moeten worden met het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (hierna: Besluit huisvesting). De vergunning van 30 maart 2010 voldoet niet aan het Besluit huisvesting. De veehouderij is ook nadien niet aangepast aan het Besluit huisvesting, zodat in strijd wordt gehandeld met het Besluit huisvesting, aldus appellant. Om die reden kan de veehouderij naar het oordeel van appellant niet geacht worden nog over toestemming voor het oorspronkelijke project te beschikken.

De uitspraak

De Afdeling heeft dit beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat niet gecorrigeerd hoeft te worden met het Besluit huisvesting. Volledigheidshalve wijs ik er nogmaals op dat onderhavige uitspraak ziet op intern salderen; over extern salderen heeft de Afdeling zich nog niet uitgelaten. De uitspraak kent vele belangrijke overwegingen. Het is dan ook zeker de moeite waard om de gehele uitspraak te lezen. De belangrijkste overwegingen van de Afdeling zijn de volgende.

Het Besluit huisvesting:

  • is opgesteld om de emissie van ammoniak landelijk te reduceren;
  • verplicht niet tot een reductie van ammoniakemissie op bedrijfsniveau;
  • verplicht bedrijven hun bedrijfsvoering zodanig in te richten dat gemiddeld wordt voldaan aan de maximale emissiefactor die voor een diersoort is vastgesteld, zodat de veehouder ervoor kan kiezen om bestaande stallen die niet aan de emissiefactor voldoen te verbouwen of om intern te salderen.

De situatie:

  • de vergunde situatie op 30 maart 2010 is niet in overeenstemming met het Besluit huisvesting;
  • het Besluit huisvesting staat niet in de weg aan verlening van een milieuvergunning voor de aangevraagde situatie met een totale ammoniakemissie van 6570,3 kg/NH3/jaar.

Vervolgens volgt een belangrijke overweging van de Afdeling:

“Voor de oprichting van deze veehouderij is door verlening van een milieuvergunning voor de referentiedatum toestemming verleend. Die toestemming is niet geheel of gedeeltelijk vervallen door de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting, de niet tijdige aanpassing van de bedrijfsvoering aan de emissie-eisen uit het Besluit huisvesting of de mogelijkheid tot handhavend optreden vanwege het niet voldoen aan het Besluit huisvesting. De exploitatie van het bestaande bedrijf is nog steeds aan te merken als de voortzetting van een project waarvoor voor de referentiedatum toestemming is verleend. Aan de milieuvergunning die relevant is voor de berekening van de referentiesituatie komt derhalve, anders dan de Werkgroep stelt, nog steeds betekenis toe.”

Deze overweging is erg duidelijk: er hoeft niet gecorrigeerd te worden met het Besluit huisvesting. Deze overweging is mijns inziens ook van belang voor situaties waarin extern gesaldeerd. Een uitspraak daarover van de Afdeling dient voorlopig nog afgewacht te worden.

mw. mr. Franca Damen