Natura 2000 waarborgen in bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan moeten de maximale planologische mogelijkheden worden onderzocht. Ten aanzien van veel aspecten mogen deze mogelijkheden op representatieve wijze worden ingevuld, doch dit geldt niet voor het aspect Natura 2000. Mede gelet daarop kan het van belang zijn om de maximale planologische mogelijkheden te begrenzen. Dit dient echter wel op juiste wijze te worden gedaan. Dit volgt duidelijk uit een uitspraak van de Afdeling van 18 mei 2016 (201505332).

Situatie

In deze uitspraak gaat het om een bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een akkerbouwbedrijf met een vleeskalverenhouderij. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend. Een van de beroepsgronden heeft betrekking op het aspect Natura 2000.

Juridisch kader

Op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) moet de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening houden met de gevolgen die dat plan kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Wanneer significante effecten op een Natura 2000-gebied niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dient een passende beoordeling te worden opgesteld. Een uitzondering hierop geldt voor de situatie dat het plan een herhaling of een voortzetting is van een plan of project ten aanzien waarvoor reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt, voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent de significante effecten van dat plan. Wanneer een passende beoordeling moet worden opgesteld, volgt uit artikel 7.2a Wet milieubeheer dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Uitspraak

Ten behoeve van het bedrijf is door de provincie reeds een Nb-vergunning verleend. Dit laat echter onverlet dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aan artikel 19j Nb dient te toetsen. Naar het oordeel van de Afdeling is geen sprake van de situatie dat het bestemmingsplan een herhaling of voortzetting is van het project waarvoor reeds een passende beoordeling is gemaakt. De passende beoordeling ten behoeve van de Nb-vergunning is namelijk opgesteld voor de situatie dat 1200 vleesklaveren worden gehouden. Een dergelijke begrenzing is het in het bestemmingsplan niet opgenomen.

Dat in de planregels wordt verwezen naar de reeds vergunde stikstofdepositie, maakt dit niet anders. Wanneer wordt verwezen naar een verleende Nb-vergunning, is dat gelet op het rechtszekerheidsbeginsel alleen aanvaardbaar indien volstrekt duidelijk is om welke vergunning het gaat. In de planregels zijn geen datum en kenmerk van de vergunning opgenomen. Daardoor kan niet worden geoordeeld dat volstrekt duidelijk is om welke vergunning het gaat.

Gelet hierop voorziet het plan niet in een begrenzing van de toegestane depositie. Dit heeft tot gevolg dat het plan mogelijk maakt dat andere diersoorten of een groter aantal dieren wordt gehouden dan de 1200 vleeskalveren waarvan in de passende beoordeling voor de Nb-vergunning is uitgegaan. De maximale planologische mogelijkheden zijn niet in de planvoorschriften begrensd.

De raad had gelet op bovenstaande omstandigheden niet mogen volstaan met een verwijzing naar de reeds vergunde stikstofdepositie. De raad had moeten beoordelen of een nieuwe passende beoordeling vereist was. Wanneer een passende beoordeling is vereist, is tevens een milieueffectrapport vereist. Nu de raad hieraan voorbij is gegaan, heeft de Afdeling het plan vernietigd.

De raad kan het gebrek op eenvoudige wijze herstellen, namelijk door de maximale planologische mogelijkheden in de planregels zodanig te begrenzen dat het een herhaling of voortzetting wordt van het project waarvoor de Nb-vergunning is verleend. Dit kan de raad bijvoorbeeld doen door in de planregels op duidelijke wijze naar de Nb-vergunning te verwijzen.

mw. mr. Franca Damen