Natuurstichting stuit in Nb-zaak op relativiteitsvereiste

Dat ook een natuurstichting in het kader van een Nb-procedure op het relativiteitsvereiste kan stuiten, volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 12 augustus 2015 (201408976). In deze zaak ging het om een door de provincie Noord-Brabant verleende Nb-vergunning voor een varkenshouderij. Tegen deze vergunning is beroep ingediend door Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren.

De bepalingen van de Natuurbeschermingswet die thans aan de orde zijn, hebben met name ten doel om het algemene belang van natuur en landschap ter plaatse van Natura 2000-gebieden te beschermen. Blijkens de statuten beperkt de doelstelling van de stichting zich tot behartiging van de belangen van landschap, waardevolle cultuurhistorische elementen, natuur en milieu in de gemeente Haaren. In beroep komt de stichting op voor de bescherming van de vogelsoorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied Kampina is aangewezen. Dit gebied ligt echter niet in de gemeente Haaren, zodat de doelstelling van de stichting zich niet uitstrekt tot dat gebied. Aldus strekken de door de stichting ingeroepen normen van de Natuurbeschermingswet kennelijk niet tot de bescherming van de belangen van de stichting, zodat het betoogde niet kan leiden tot een vernietiging van de Nb-vergunning. Uit deze uitspraak volgt aldus dat ook een natuurstichting op het relativiteitsvereiste kan stuiten.

mw. mr. Franca Damen