Nb-vergunning vernietigd wegens overschatting referentiesituatie

In een uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201500495) ging het om een Nb-vergunning op grond van de artikelen 16 en 19d Nb ten behoeve van de uitbreiding, wijziging en exploitatie van een varkenshouderij. In deze uitspraak heeft de Afdeling onder meer haar uitspraak van 9 april 2014 (201303953) bevestigd, waarin zij heeft geoordeeld dat de provincie in beginsel mag uitgaan van de juistheid van een onherroepelijk intrekkingsbesluit van een milieuvergunning door een college van burgemeester en wethouders, tenzij aanwijzingen bestaan die wijzen op het tegendeel. In onderhavige kwestie heeft appellant beargumenteerd waarom niet van de juistheid van het intrekkingsbesluit mocht worden uitgegaan, namelijk dat de in het besluit gehanteerde omvang van depositie die is gebruikt voor externe saldering is overschat.

De Afdeling heeft, samengevat weergegeven, geoordeeld dat voor de saldogevende locatie in 1992 geen Hinderwetvergunning is verleend voor het houden van 1120 mestvarkens, zoals de provincie in de verleende Nb-vergunning heeft verondersteld. Voor de saldogevende locatie bestond slechts een milieutoestemming voor 610 varkens. Bij besluit van 31 december 2012 is de voor de saldogevende locatie geldende vergunning reeds ingetrokken voor zover deze zag op het houden van 115 varkens, zodat de toestemming na deze intrekking zag op het houden van 555 varkens. In de Nb-vergunning, zoals thans aan de orde, is uitgegaan van externe saldering op basis van een intrekkingsbesluit voor 610 varkens. Gelet op het voorgaande heeft de Afdeling geconcludeerd dat de provincie bij de berekening van de afname van de stikstofdepositie als gevolg van de gedeeltelijke beëindiging van de saldogevende locatie ten onrechte is uitgegaan van een vermindering van het veebestand met 610 varkens. Nu de voor externe saldering gebruikte deposities zijn overschat, heeft de provincie zich er niet van verzekerd dat het project niet tot een verslechtering of significant verstorende effecten op Natura 2000-gebieden kan leiden.

Gelet op het voorgaande heeft de Afdeling de Nb-vergunning vernietigd. Op 1 juli 2015 is echter de Programmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Over de vraag hoe nu verder, verwijs ik u graag naar mijn artikel “Vernietiging Nb-vergunning; hoe PASsend verder?”.

mw. mr. Franca Damen