Nb-vergunning voor golfterrein?

Voor het exploiteren van een golfterrein dat in of direct nabij een Natura 2000-gebied is gelegen, kan een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 15 juni 2016 (201503953).

Een werkgroep en een aantal omwonenden hebben gedeputeerde staten van de provincie Limburg verzocht om handhavend op te treden tegen een golfterrein, dat grotendeels wordt omringd door een Natura 2000-gebied. Daarnaast zijn een aantal golfbanen van het golfterrein gedeeltelijk in het Natura 2000-gebied gelegen. Volgens de werkgroep e.a. is het golfterrein uitgebreid en gerenoveerd en de exploitatie ervan gewijzigd, hetgeen significante negatieve effecten op het Natura 2000-gebied veroorzaakt. GS hebben dit verzoek afgewezen. De werkgroep e.a. hebben tegen de afwijzing beroep ingediend bij de Raad van State.

Het staat vast dat voor de exploitatie van het golfterrein in de huidige omvang en op de huidige wijze – zoals gewijzigd door renovatiewerkzaamheden waarbij onder andere afvoerbuizen zijn aangelegd in de bodem binnen het Natura 2000-gebied – geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) is verleend. Naar het oordeel van de Raad van State is niet uitgesloten dat de exploitatie van het golfterrein in de huidige omvang en op de huidige wijze leidt tot een verslechtering of significant verstorend effect op het Natura 2000-gebied.

Gelet hierop had GS naar aanleiding van het handhavingsverzoek moeten onderzoeken of met de exploitatie van het golfterrein in de huidige omvang en of op de huidige wijze de vergunningplicht ingevolge artikel 19d Nb wordt overtreden. Ten onrechte heeft GS dit niet gedaan. Het onderzoek dat GS naar aanleiding van het handhavingsverzoek heeft uitgevoerd, is daartoe onvoldoende. Niet is vastgesteld of de vergunningplicht ingevolge artikel 19d Nb is overtreden.

Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat wanneer een golfterrein in en/of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied is gelegen, mogelijk een Nb-vergunning vereist kan zijn.

mw. mr. Franca Damen