Nb-vergunning voor houden dieren en uitrijden mest?

In een uitspraak van 4 februari 2015 heeft de Afdeling geoordeeld dat voor het uitrijden van mest een Nb-vergunning benodigd kan zijn. Het uitrijden van mest vormt echter niet één project met het houden van dieren. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 21 oktober 2015 (201501086).

Aan de orde is een besluit van de provincie Friesland, waarbij aan een veehouderij een Nb-vergunning is verleend. Tegen deze vergunning heeft MOB beroep ingediend. MOB heeft in haar beroep onder andere aangevoerd dat de provincie niet inzichtelijk heeft gemaakt wat de significante effecten zijn vanwege de productie van mest. Volgens MOB had de provincie het houden van dieren en het uitrijden van mest als één project moeten beschouwen. Nu de provincie dat niet heeft gedaan, heeft de provincie volgens MOB de stikstofdepositie onderschat.

Ten aanzien hiervan heeft de Afdeling overwogen dat het uitrijden van mest geen onderdeel uitmaakt van het aangevraagde project. Het project waarvoor een Nb-vergunning is aangevraagd, heeft enkel betrekking op de uitbreiding van de veehouderij met een stal voor melkrundvee. Het houden van dieren en het mogelijk uitrijden van mest op de bij de melkveehouderij behorende gronden is “in dit geval” niet zodanig onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de provincie de vergunning voor het aangevraagde project had moeten weigeren. Uitrijden van mest op deze gronden is niet noodzakelijk voor de afvoer van de mest, nu er alternatieven zijn, zoals de verwerking hiervan op een andere locatie. Dit betekent dat het uitrijden van mest dan ook niet als één project met het houden van dieren behoefde te worden aangevraagd en vergund. Het betoog van MOB faalt dan ook.

Omdat het uitrijden van mest en het houden van dieren niet als één project behoeven te worden aangemerkt (in onderhavige kwestie), kan een afzonderlijke Nb-vergunning worden aangevraagd voor enkel het houden van dieren.

Dat voor het uitrijden van mest een Nb-vergunning benodigd kan zijn, volgt reeds uit een uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015. Voor een nadere toelichting daarop verwijs ik u graag naar mijn artikel “Beweiding en bemesting opnemen in Nb-vergunning”. Staatssecretaris Dijksma wenst hiervoor met een oplossing te komen. Voor een nadere toelichting daarop verwijs ik u graag naar mijn artikel “Oplossing beweiden en bemesten in kader van Natuurbeschermingswet”.

mw. mr. Franca Damen