Nb-vergunning voor slopen en bouwen appartementen vernietigd

Ook voor het slopen van gebouwen en het bouwen van appartementen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Maar dat zo’n vergunning vervolgens wordt vernietigd, zal voor velen mogelijk niet direct in de lijn de verwachting liggen. De Afdeling vernietigde zo’n vergunning echter in haar uitspraak van 9 april 2016 (20150180).

Situatie

Provincie Gelderland heeft een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) verleend voor het slopen van gebouwen en het bouwen van appartementen aan de rand van het Natura 2000-gebied de Veluwe. Tegen deze vergunning is beroep ingediend.

Uitspraak

De Afdeling verklaarde het beroepschrift op een aantal punten gegrond. In de eerste plaats is het beroep gegrond verklaard voor zover daarin is aangevoerd dat niet is uitgesloten dat de werkzaamheden in de aanlegfase zullen leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied. De provincie heeft overwogen dat in de vergunningaanvraag is aangegeven dat de werkzaamheden in de aanlegfase zullen worden afgestemd op de gevoelige perioden van de beschermde soorten, dat alleen overdag zal worden gewerkt en dat de werkzaamheden niet tijdens het broedseizoen zullen worden uitgevoerd. Dit is echter niet geborgd door bijvoorbeeld het stellen van voorschriften. Bovendien volgt uit de overwegingen van de provincie dat niet is uitgesloten dat als gevolg van de werkzaamheden in de aanlegfase significante effecten kunnen optreden. De provincie had nader onderzoek moeten uitvoeren waaruit op basis van objectieve gegevens kan worden geconcludeerd dat geen significante effecten optreden. Zonder dit nader onderzoek had de provincie de Nb-vergunning niet mogen verlenen.

In de tweede plaats is het beroep gegrond verklaard voor zover daarin is aangevoerd dat significante effecten ten gevolge van stikstofdepositie op de Veluwe niet kunnen worden uitgesloten. Uit een uitgevoerd onderzoek blijkt dat sprake is van toe- en afnames van stikstofdepositie op het habitattype beuken-eikenbossen in de Veluwe. Deze toe- en afnames treden echter niet op dezelfde locatie van voorkomen in het betrokken gebied op. Uit de arresten Briels en Sweetman (vgl. ABRS 24 december 2014, 201309655) volgt dat dit niet toereikend is en significante effecten in dat geval niet kunnen worden uitgesloten. Derhalve heeft de Afdeling ook om deze reden de Nb-vergunning vernietigd.

mw. mr. Franca Damen