Opgelet bij de stikstoftoets in Vlaanderen

Als de effecten van een activiteit op Natura 2000-gebieden moeten worden beoordeeld, moet daarbij zo nodig ook worden gekeken naar de effecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden. Het is vaste rechtspraak dat daarvoor het buitenlands toetsingskader mag worden gebruikt (zie bijvoorbeeld hier). Maar let op: dat mag niet meer (zomaar) in Vlaanderen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 20 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2304).

Deze uitspraak gaat over een natuurvergunning die is verleend voor een windpark in de gemeente Bladel. In de uitspraak staat onder andere de vraag ter discussie of de effecten van dit windpark op een Natura 2000-gebied in Vlaanderen goed zijn beoordeeld.

De provincie heeft deze effecten beoordeeld overeenkomstig het in Vlaanderen geldende toetsingskader. Volgens dit toetsingskader wordt een bijdrage van minder dan 5% voor de depositie van stikstofoxiden gezien als niet significant. Omdat de bijdrage van het windpark onder deze drempelwaarde blijft, heeft de provincie de natuurvergunning verleend.

De Belgische rechter heeft in een uitspraak van 25 februari 2021 echter geoordeeld dat dit toetsingskader niet in overeenstemming is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Daarom heeft de Raad van State in de uitspraak van 20 oktober 2021 geoordeeld dat de provincie er niet van kon uitgaan dat het toetsingskader van Vlaanderen in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Op dat punt is de natuurvergunning voor het windpark volgens de Raad van State dan ook onvoldoende gemotiveerd.

Franca Damen, advocaat Damen Legal