Overzicht jurisprudentie Natuurbeschermingswet

De afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante uitspraken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet gedaan. In onderstaand artikel treft u een kort overzicht van de meest relevante overwegingen van de uitspraken van 15 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015. Voor een nadere toelichting hierop, kunt u verder lezen in het artikel waarnaar wordt verwezen.

 • In het geval extern wordt gesaldeerd en de saldogevende locatie niet voldoet aan het Besluit huisvesting, behoeft er geen correctie met het Besluit huisvesting plaats te vinden. Lees meer in mijn artikel “Geen correctie Besluit huisvesting bij milieutoestemming saldogevende locatie”.
 • Het op 11 dagen voorafgaand aan de zitting indienen van nieuwe beroepsgronden, met daarbij een verwijzing naar meitellingen, is in strijd met de goede procesorde. Lees hier meer.
 • In individuele Nb-vergunningen behoeven geen maatregelen te worden voorgeschreven waarmee een verdere reductie van de stikstofdepositie wordt bereikt. Lees hier meer.
 • De Utrechtse depositiebank voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Door de gehanteerde salderingsmethodiek kan bovendien geen directe samenhang worden aangetoond. Lees meer in mijn artikel “Utrechtse depositiebank onderuit”.
 • De Afdeling heeft in een uitspraak van 15 juli 2015 uitdrukkelijk overwogen dat een Nb-vergunning wordt verleend voor een project, en niet voor bepaalde Natura 2000-gebieden. Lees meer in mijn artikel “Nb-vergunning voor project, niet voor gebieden”.
 • Wanneer uit meitellingen uit het verleden volgt dat gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren minder dieren zijn gehouden dan vergund op grond van de Hinderwet, kan een hinderwetvergunning van rechtswege (gedeeltelijk) zijn vervallen. Dit kan gevolgen hebben voor de referentiesituatie. Lees meer in mijn artikel “Meitellingen uit verleden leiden wederom tot vernietiging Nb-vergunning”.
 • Een aanvraag om een Nb-vergunning hoeft niet getoetst te worden aan het Besluit huisvesting. Lees meer in mijn artikel “Geen toetsing Nb-vergunning aan Besluit huisvesting”.
 • Een aanvraag om een Nb-vergunning met bijbehorende gegevens behoeft niet ter inzage te worden gelegd tijdens de bezwaarfase. Lees meer in mijn artikel “Aanvraag Nb-vergunning hoeft niet ter inzage te worden gelegd.
 • Sinds de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli 2015 heeft de Afdeling meerdere Nb-vergunningen vernietigd. In mijn artikel “Vernietiging Nb-vergunning; hoe PASsend verder?” ga ik in op het vervolg van deze vernietigde vergunningen.
 • Ondanks dat uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat een Nb-vergunning wordt verleend voor een project, en niet voor bepaalde Natura 2000-gebieden, kunnen voor één project toch meerdere provincies bevoegd zijn. Met de inwerkingtreding van de PAS op 1 juli 2015 komt aan deze onduidelijkheid slechts beperkt een einde. Een nadere toelichting hierop kunt u lezen in mijn artikel “Bevoegd gezag bij Nb-vergunning”.
 • Als ten tijde van de referentiesituatie een milieutoestemming bestond op basis van een melding krachtens de Wet milieubeheer, maar gedurende meerdere jaren geen vee is gehouden, vervalt de desbetreffende melding niet. Een nadere toelichting hierop kunt u lezen in mijn artikel “Melding in referentiesituatie voor Nb-vergunning niet vervallen”.
 • Het is en blijft van belang om de vergunde ammoniakemissie c.q. stikstofdepositie in de referentiesituatie op juiste wijze te bepalen. In een uitspraak van 5 augustus 2015 vernietigde de Afdeling een Nb-vergunning, omdat het bevoegd gezag de afname van de stikstofdepositie had overschat. Een nadere toelichting hierop kunt u lezen in mijn artikel “Nb-vergunning vernietigd wegens overschatting referentiesituatie”.
 • Een planregel die een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders inhoudt om op een zodanige manier gebruik te maken van de het college op grond van de Wabo en het bestemmingsplan toekomende bevoegdheden, dat strijd met de Natuurbeschermingswet moet worden voorkomen, is in strijd met artikel 47 e.v. van de Natuurbeschermingswet. Een nadere toelichting hierop kunt u lezen in mijn artikel “Bestemmingsplan vernietigd wegens strijd met “aanhaakregime” Nb”.
 • In een uitspraak van 5 augustus 2015 heeft de Afdeling nogmaals bevestigd dat bij de beoordeling van de stikstofdepositie op in Duitsland gelegen Natura 2000-gebieden mag worden aangesloten bij de Duitse methode voor de beoordeling van de gevolgen van de toename van de stikstofdepositie. Een nadere toelichting hierop kunt u lezen in mijn artikel “Stikstofdepositie op Duitse Natura 2000 op Duitse wijze beoordelen”.
 • Een natuurstichting kan in een Nb-procedure ook op het relativiteitsvereiste stuiten. Lees meer in mijn artikel “Natuurstichting stuit in Nb-zaak op relativiteitsvereiste“.

mw. mr. Franca Damen