Relativiteitsvereiste bij Nb-vergunning

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden ingediend door omwonenden, is er een punt waarmee u mogelijk alle bezwaren van omwonenden van tafel kunt krijgen. Het is dan ook raadzaam om een verweerschrift in te dienen.

Sinds 1 januari 2013 kennen we in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) het zogenaamde relativiteitsvereiste. Op grond van dit vereiste vernietigt een bestuursrechter een besluit niet op grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen die zich daarop beroept. Kortom: men kan alleen succesvol bezwaren indienen met betrekking tot aspecten die strekken tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit relativiteitsvereiste pas geldt vanaf het moment dat de procedure aanhangig is bij een bestuursrechter.

Bij natuurbeschermingswetvergunningen is dit een belangrijk punt. De bepalingen in de Natuurbeschermingswet hebben namelijk met name ten doel om het algemene belang van bescherming van natuur en landschap te beschermen. Het komt zelden voor dat de bepalingen in de Natuurbeschermingswet strekken tot bescherming van de belangen van omwonenden van een veehouderij.

De individuele belangen van burgers die in of in de onmiddellijke nabijheid van een Natura 2000-gebied wonen bij behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving kunnen zo verweven zijn met het algemene belang dat de Nb beoogt te beschermen, dat geconcludeerd moet worden dat de betrokken normen van de Nb kennelijk strekken tot bescherming van hun belangen. Dit volgt uit vaste jurisprudentie van de Afdeling.

Kortom: als een omwonende bezwaar maakt tegen een Nb-vergunning, kunnen deze bezwaren – voor zover deze gegrond zouden zijn – enkel leiden tot een vernietiging van de vergunning, als de belangen van deze omwonenden nauw verweven zijn met het algemeen belang dat de Nb beoogt te beschermen. Dat is enkel het geval indien de omwonende in of in de zeer dichte nabijheid van een Natura 2000-gebied woont en uw veehouderij hier dus eveneens in of zeer nabij is gelegen. De Afdeling heeft deze jurisprudentie nogmaals bevestigd in haar uitspraak van 27 augustus 2014 (201307734).

Het is dan ook raadzaam om – nog los van de inhoudelijke verweren tegen de bezwaren – een verweerschrift in te dienen.

mw. mr. Franca Damen