RvS doet uitspraak over overgangsrecht PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Voor vergunningaanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2015 is overgangsrecht opgenomen in de Natuurbeschermingswet. Op 14 december 2016 heeft de Raad van State een eerste uitspraak gedaan over dit overgangsrecht (201600400, ECLI:NL:RVS:2016:3327).

In de Natuurbeschermingswet (Nb) zijn vanwege de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 twee vormen van overgangsrecht opgenomen. De uitspraak gaat over het overgangsrecht in artikel 67a Nb.

Het overgangsrecht van artikel 67a Nb is van toepassing als wordt voldaan aan de in dat artikel genoemde voorwaarden. In dat geval kan de vergunningaanvraag, kort gezegd, worden beoordeeld op basis van het oude toetsingskader (inclusief de mogelijkheid van extern salderen). Daartoe moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • voor het project, het plan of de andere handeling moet vóór inwerkingtreding van de PAS een besluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, Nb – zoals een aanvraag om een Nb-vergunning – in voorbereiding zijn bij het bevoegd gezag;
  • de voor het nemen van het besluit beschikbare gegevens moeten voldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van het besluit;
  • de tijdige uitvoering van de maatregelen die voor het project moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat geen verslechtering van het Natura 2000-gebied optreedt, moet zijn verzekerd.

De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 14 december 2016 beoordeeld of in die zaak aan de hiervoor genoemde voorwaarden werd voldaan. Daarmee heeft de Raad van State meteen een nadere uitleg van die voorwaarden gegeven.

Naar het oordeel van de Raad van State is aan de eerste voorwaarde voldaan, omdat vóór 1 juli 2015 een aanvraag om een Nb-vergunning is ingediend.

Ook aan de tweede voorwaarde is voldaan. Het bevoegd gezag kon zich gelet op de mate van volledigheid van de vergunningaanvraag naar het oordeel van de Raad van State namelijk in redelijkheid op het standpunt stellen dat voldoende gegevens en bescheiden beschikbaar waren voor een beoordeling van de aanvraag.

Daarbij heeft de Raad van State overwogen dat het bevoegd gezag bij het bepalen hiervan beoordelingsruimte toekomt. Er bestaat bovendien geen aanleiding voor het oordeel dat na 1 juli 2015 geen enkele wijziging van de gegevens en bescheiden zou mogen plaatsvinden. Deze wijzigingen mogen echter niet zo ver strekken dat een andere activiteit wordt aangevraagd. Nu daarvan geen sprake is in de aan de orde zijnde zaak, wordt ook aan de tweede voorwaarde voldaan.

Tot slot wordt naar het oordeel van de Raad van State ook aan de derde voorwaarde voldaan, omdat geen sprake is van maatregelen die moeten worden gerealiseerd om te verzekeren dat er geen verslechtering van het Natura 2000-gebied plaatsvindt.

Nu is voldaan aan het overgangsrecht van artikel 67a Nb heeft het bevoegd gezag terecht de PAS niet toegepast.

mw. mr. Franca Damen