Salderen met Nb-vergunning voor niet gebouwde stal

Ondanks dat sinds de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof per 1 juli 2015 een verbod geldt op extern salderen (het overgangsrecht en uitzonderingen daargelaten), sta ik in dit artikel toch nog stil bij een interessante uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2016 (201502053) over extern salderen. Uit deze uitspraak blijkt namelijk dat extern salderen met een Nb-vergunning van een andere veehouderij mogelijk is, ook als nog niet alle stallen van de saldogevende veehouderij zijn gerealiseerd.

De uitspraak ziet op een Nb-vergunning voor een rundveehouderij. Om ervoor te zorgen dat er per saldo geen sprake zou zijn van een toename van de ammoniakemissie c.q. stikstofdepositie is gebruik gemaakt van de – tot 1 juli 2015 bestaande – mogelijkheid van extern salderen. Uit de jurisprudentie bleek reeds dat het mogelijk is om extern te salderen met een Nb-vergunning. Dat is in onderhavige kwestie ook gedaan. Ten aanzien daarvan heeft de Afdeling in haar uitspraak van 27 januari 2016 overwogen dat bij externe saldering met een Nb-vergunning niet als voorwaarde geldt dat een Nb-vergunning voor de stikstofveroorzakende activiteit was verleend op de referentiedatum. Wel is van belang dat de stikstofdepositie aanwezig was of kon zijn tot het moment van intrekking van de Nb-vergunning of het sluiten van de overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie ten behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf (de rundveehouderij).

Voor de saldogevende veehouderij is een Nb-vergunning verleend. Deze vergunning zag op het in werking hebben van een veehouderij en de bouw van een nieuwe stal. Deze stal is echter nimmer gebouwd. voor de vraag of de met de nieuwe stal samenhangende ammoniakemissie aanwezig kon zijn, is niet van belang dat deze stal is gerealiseerd. Deze stal kon tot het moment van sluiten van de overeenkomst over de overname van ammoniakemissie immers zonder nieuwe Nb-vergunning alsnog worden gerealiseerd en in gebruik worden genomen.

mw. mr. Franca Damen