Teeltondersteunende voorzieningen verstoren Natura 2000

Teeltondersteunende voorzieningen kunnen mogelijk significant verstorende effecten veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 18 november 2015 (201404338 en 201501595). Nu de gemeenteraad dit niet heeft onderkend in de passende beoordeling die ten grondslag is gelegd aan het bestemmingsplan, is het plan in zoverre in strijd met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet vastgesteld.

Ondanks dat de gemeenteraad ten behoeve van de vaststelling van een bestemmingsplan een passende beoordeling heeft opgesteld, heeft de Afdeling het plan in strijd met artikel 19j Nb geacht. Reden daarvoor is dat aan de passende beoordeling diverse gebreken kleven. Een van deze gebreken heeft betrekking op de potentiële effecten van teeltondersteunende voorzieningen voor Natura 2000-gebieden.

In het kader van de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (hierna: StAB) een deskundigenbericht uitgebracht. Uit dit deskundigenbericht kan onder meer worden afgeleid dat teeltondersteunende voorzieningen significant verstorende effecten kunnen veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden door de gevolgen van vermindering van de inzijging van regenwater voor de hydrologie van de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu hiermee, zoals gezegd, in de passende beoordeling geen rekening is gehouden, is het plan voor zover het teeltondersteunende voorzieningen toestaat, naar het oordeel van de Afdeling in strijd met artikel 19j Nb vastgesteld.

mw. mr. Franca Damen