Vergunningverlening PAS – een helder overzicht

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. De vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet blijft bestaan. De wijze van vergunningverlening verandert echter. De PAS kent een verbod op extern salderen. Voor aanvragen die zijn ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van de PAS geldt overgangsrecht. In het kader van de PAS ontstaat een nieuwe referentiesituatie voor vergunningaanvragen. Een andere belangrijke wijziging is de invoering van grenswaarden. Onderstaand treft u een helder schema voor de vereiste toestemmingen in het kader van de PAS op grond van de Natuurbeschermingswet.

PAS-schema-

Dit schema betreft een vereenvoudigde weergave van het schema dat (na het schrijven van mijn onderhavig artikel) door de overheid is gepubliceerd. Voor een juiste beoordeling van een concrete situatie dient het schema van de overheid te worden geraadpleegd.

mw. mr. Franca Damen