Vernietiging Nb-vergunning; hoe PASsend verder?

In de uitspraak van de Afdeling van 29 juli 2015 (201410451; vgl. ABRS 29 juli 2015, 201500151) was een besluit van de provincie Overijssel omtrent een aanvraag om een Nb-vergunning van een rundveehouderij aan de orde. De provincie heeft deze vergunning geweigerd, omdat volgens haar geen Nb-vergunning nodig was nu de aangevraagde bedrijfssituatie een bijdrage gelijk aan of lager dan 0,05 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Tegen dit besluit heeft MOB beroep ingediend. In haar beroepschrift heeft MOB onder andere aangevoerd dat de provincie zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat geen Nb-vergunning nodig is.

Zoals de Afdeling reeds in haar uitspraken van 8 april 2015 (201402208 e.a.) heeft overwogen, heeft de provincie zonder nadere beoordeling of een totale bijdrage van 0,05 mol/ha/jaar een toename, afname of gelijkblijvende depositie is ten opzichte van de relevante referentiesituatie, ten onrechte geconcludeerd dat op grond van objectieve gegevens is uitgesloten dat de aangevraagde bedrijfssituatie een verslechterend effect kan hebben op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied. Voor een nadere toelichting hierop verwijs ik u graag naar mijn artikel “‘Ondergrens’ van 0,05 mol bij Nb-vergunning niet toegestaan”.

Gelet hierop heeft de Afdeling het besluit van de provincie, waarbij de Nb-vergunning is geweigerd, vernietigd. Inmiddels is de Programmatische Aanpak Stikstof echter in werking getreden. De vraag is dan ook hoe de provincie nu verder dient te handelen. De Afdeling heeft de provincie wel opgedragen een nieuw besluit te nemen. Daarbij heeft de Afdeling eveneens het volgende overwogen:

“Op 1 juli 2-15 zijn de wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof), het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof en de Regeling programmatische aanpak stikstof in werking getreden. Het college dient mede gelet op het overgangsrecht dat in de Nbw 1998 en de Regeling pas is opgenomen te bezien of en hoeverre de Nbw 1998 zoals die vanaf 1 juli 2015 luidt van toepassing is op het nieuw te nemen besluit.”

Waarom de Afdeling overweegt dat de provincie mede gelet op het overgangsrecht in de Regeling PAS moet bezien of en in hoeverre de Natuurbeschermingswet, zoals die vanaf 1 juli 2015 luidt, van toepassing op het nieuw te nemen besluit, is mij niet duidelijk. Immers bepaalt het overgangsrecht in de Regeling PAS enkel dat artikel 2 van de Regeling PAS – waarin AERIUS Calculator verplicht wordt voorgeschreven – niet van toepassing is in de situaties waarin het overgangsrecht uit de Natuurbeschermingswet voor vergunningen die vóór 1 juli 2015 zijn aangevraagd (artikel 19km, vierde lid, en artikel 67a Nb) van toepassing is.

mw. mr. Franca Damen