Vernietiging voorschriften Nb-vergunning

Aan een Nb-vergunning mogen voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften mogen echter niet in strijd zijn met de bepalingen in de Natuurbeschermingswet. De Afdeling vernietigde in een uitspraak van 23 december 2015 (201409359) een Nb-vergunning, omdat de daarin opgenomen voorschriften strijdig waren met artikel 43 Nb.

Situatie

Aan de orde was een besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, waarbij aan ProRail een vergunning op grond van artikel 19d Nb is verleend voor het gebruik van het baanvak Budel-Weert overeenkomstig de ingediende aanvraag en bijbehorende passende beoordeling. Tegen dit besluit is beroep ingediend. In het beroepschrift is onder andere aangevoerd dat de staatssecretaris ten onrechte in de vergunning bevoegdheden tot wijziging daarvan heeft opgenomen en deze onvoldoende heeft begrensd.

Juridisch kader

Op grond van artikel 43, eerste lid, Nb mogen aan een vergunning voorschriften worden verbonden. Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Op grond van artikel 43, tweede lid, Nb kan een vergunning worden ingetrokken of gewijzigd indien:

  • de houder van de vergunning handelt in strijd met de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;
  • de gegevens op grond waarvan de vergunning is verleend zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen;
  • de vergunning in strijd met de wettelijke voorschriften is gegeven, of
  • de omstandigheden sinds het tijdstip waarop de Nb-vergunning is verleend zodanig zijn gewijzigd, dat deze niet, niet zonder beperkingen of voorwaarden of slechts onder andere beperkingen of voorwaarden zou zijn verleend indien deze omstandigheden op het tijdstip waarop de vergunning is verleend, zouden hebben bestaan.

De Afdeling heeft reeds eerder geoordeeld dat artikel 43, tweede lid, Nb voorziet in een uitputtende regeling. De desbetreffende uitspraak zag op de beleidsregels van de provincie Drenthe omtrent het verlenen van Nb-vergunningen. Voor een nadere toelichting daarop verwijs ik u graag naar mijn artikel “Beleidsregel Nb-vergunningen Drenthe”.

Uitspraak

Aan de Nb-vergunning voor ProRail zijn een aantal voorschriften verbonden, waarmee de staatssecretaris heeft beoogd om ProRail enige flexibiliteit te bieden, zodat bijvoorbeeld een aanvraag om spoorcapaciteit die niet past binnen de in de voorschriften genoemde scenario’s eveneens kan worden toegestaan. Daarmee worden echter activiteiten toegestaan die afwijken van hetgeen is aangevraagd en vergund. Het toestaan van deze activiteiten zou derhalve een wijziging van de Nb-vergunning inhouden. Voor het wijzigen van een Nb-vergunning is in artikel 43, tweede lid, Nb echter voorzien in een uitputtende regeling. Nu de vergunningvoorschriften voorzien in een afzonderlijke en van voornoemd artikel afwijkende regeling tot wijziging van de Nb-vergunning, zijn de desbetreffende voorschriften naar het oordeel van de Afdeling in strijd met artikel 43, tweede lid, Nb aan de vergunning verbonden.

Gelet hierop heeft de Afdeling de Nb-vergunning in zoverre vernietigd. De Afdeling heeft echter zelf in de zaak voorzien door de Nb-vergunning te herroepen voor zover het de bewuste voorschriften behorende bij de Nb-vergunning betreft, en te bepalen dat de uitspraak in de plaats treedt van de Nb-vergunning, voor zover vernietigd.

Deze uitspraak blijft ook van belang voor de huidige praktijk, nu artikel 43 Nb met de wijziging van de Natuurbeschermingswet per 1 juli 2015 (ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof) niet is gewijzigd. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat sinds deze wetswijziging per 1 juli 2015 wel een nieuwe intrekkingsgrond is opgenomen in artikel 19km Nb.

mw. mr. Franca Damen